مقاله مقايسه اثر بخشي آزيترومايسين با داكسي سيكلين در درمان آكنه ولگاريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 25 تا 29 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي آزيترومايسين با داكسي سيكلين در درمان آكنه ولگاريس
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آكنه ولگاريس
مقاله آزيترومايسين
مقاله داكسي سيكلين
مقاله تره تينوئين
مقاله مدت آكنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروج فرشي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده حليم اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنتي بيوتيكهاي سيستميك، در همه جاي جهان، جهت درمان آكنه ولگاريس التهابي ميشوند. آزيترومايسين توسط برخي از محققين استفاده شده است. هدف اين مطالعه مقايسه اثربخشي و بي خطري آزيترومايسين با داكسي سيكلين بود.
روش كار: اين كارآزمايي باليني تصادفي شده در كلينيكهاي سرپايي دو بيمارستان دانشگاهي اجرا شد.
بيماران بطور تصادفي با همسازان سازي متغييرهاي مداخله گر به دو گروه وارد و تحت درمان با آ‍زيترومايسين 500 ميلي گرم تك دوز روزانه سه بار در هفته يا داكسي سيكلين 100 ميلي گرم در روز براي مدت 12 هفته قرار گرفتند. لوسيون تره تينوئين %0.05 موضعي براي همه بيماران تجويز شد. ارزيابي كلينيكي، در فواصل 4 هفته اي انجام و در هر ويزيت تعداد ضايعات التهابي و كومدونهاي صورت شمارش و عوارض جانبي نيز ثبت شدند. متغيير اثربخشي اوليه تغيير در ضايعات آكنه در هفته 12 بود. متغييرهاي ثانويه شامل global response ضايعات التهابي، ارزيابي خود بيماران از درمانهايشان، و مقايسه بيخطري و كمپليانس بودند.
يافته ها: از 69 بيمار 30 نفر در هر گروه، درمان را كامل كردند. در هر دو گروه، بهبود معني داري در ضايعات صورت، در همه ويزيتهاي متوالي بدست آمد. درصد كاهش ميانگين ضايعات التهابي در گروه آزيترومايسين %84.3 و در گروه داكسي سيكلين %83.7، و در مورد كومدونها بترتيب %69.4 و %75.1 بود. اختلاف معني داري در متغييرهاي اوليه و ثانويه بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در درمان آكنه، تركيب آزيترومايسين و تره تينوئين موضعي اثربخشي برابر و پروفايل تحمل و بيخطري قابل مقايسه با تركيب داكسي سيكلين و تره تينوئين موضعي داشت.