مقاله مقايسه اثر بخشي غني سازي گندم در مزرعه با غني سازي آرد در کارخانه در ارتقا سطح سلامت جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 117 تا 130 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بخشي غني سازي گندم در مزرعه با غني سازي آرد در کارخانه در ارتقا سطح سلامت جامعه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم (.Triticum aestivum L)
مقاله بهبود کيفيت
مقاله غني سازي
مقاله دانه گندم و آرد
مقاله نسبت مولي اسيد فيتيک به روي (PA/Zn)
مقاله نان سبوس دار غني شده
مقاله ارتقا سلامت جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي امين
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: باي بوردي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقيق حاضر، مقايسه روش هاي غني سازي گندم در مزارع گندم با غني سازي آرد در کارخانجات بود، که طي سه آزمايش در اوايل دهه 80 در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، کرمان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به اجرا در آمد. در آزمايش اول، طرح در قالب آزمون t شامل تيمارهاي شاهد (عرف زارع) و مصرف بهينه کودي در سه تکرار در اراضي زراعي شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي در سال زراعي 80-1379 به اجرا گذاشته شد. پس از برداشت گندم، آرد سبوس دار تهيه و در دو روستاي تجرق و خانقاه به مدت 4 ماه نانهاي غني شده و نشده مورد استفاده تعداد 700 نفر از اهالي دو روستا قرار گرفت. در آزمايش دوم، طرح در قالب آزمون t شامل تيمارهاي شاهد (عرف زارع) و مصرف بهينه کودي در سه تکرار در اراضي زراعي شهرستان نقده در استان آذربايجان غربي در سال زراعي 82-1381 به اجرا گذاشته شد. پس از برداشت گندم، آرد سبوس دار تهيه و در روستاي کهريز اروميه به مدت شش ماه نانهاي غني شده و نشده مورد استفاده 1750 نفر از اهالي روستا قرار گرفت. در آزمايش سوم طرح که غني سازي آرد در کارخانه بود در 3 قرارگاه مقدم مرصاد در استان هاي کرمان، سيستان و بلوچستان و خراسان در تابستان 1382 به مدت 4 ماه اجرا شد. نتايج تجزيه و تحليل آماري در آزمايش هاي اول و دوم نشان داد که در تيمار مصرف بهينه کودي، غلظت اسيد فيتيک و نسبت مولي اسيد فيتيک به روي(PA/Zn)  در دانه گندم بطور کاملا معني داري نسبت به شاهد کاهش يافت و تغذيه افراد جامعه مورد بررسي از آرد حاصل از گندم غني شده نسبت به قبل از آن، بطور کاملا معني داري غلظت  Znو Fe سرم خون را در تمامي گروههاي سني افزايش داد، ولي ميزان افزايش در شش ماه بيشتر از چهار ماه بود. بطوريکه در آزمايش دوم، قبل از مداخله غلظت روي (Zn) و آهن (Fe) سرم خون در افراد بطور متوسط 80 و 100 و پس از آن به 110 و 130  ميکروگرم در دسي ليتر افزايش يافت. نتايج تجزيه و تحليل آماري در آزمايش سوم نشان داد که ميانگين Zn در سرم خون افراديکه از نان غني نشده استفاده کردند 72 ولي در افراد تيمار شده، ميزان Zn بعد از چهار ماه، به 89 ميکروگرم در دسي ليتر افزايش يافت (P£0.01). ميانگين Fe  سرم خون افراد هم از 87 به 133 ميکروگرم در دسي ليتر افزايش يافت (P£0.01). افرادي که از نان با کيفيت پايين (شاهد) استفاده مي کردند، 47 درصد با کمبودZn ؛ ولي در افرادي که نان مصرفي آنها با کيفيت بالا بود، فقط 10 درصد مبتلا به کمبود Zn بودند. در افراد قرارگاه مقدم مرصاد قبل از شروع طرح، ميزان مصرف دارو براي بيماري هاي معده 1615 مورد بود، اين مقدار بعد از غني سازي تا 15 درصد کاهش يافت. ناني که قبل از اجراي طرح با کيفيت بسيار پايين و با نسبت مولي PA/Zn بيش از 30 عرضه مي شد، بعد از غني سازي، نان با بهترين کيفيت و با نسبت مولي PA/Zn پايين (10)، تحويل و در نهايت هدر روي نان نيز به مقدار معني داري کاهش يافت. نتايج اين تحقيق نشان داد رابطه معني داري بين مصرف نان غني شده با افزايش غلظت Zn و Fe در سرم خون افراد تحت مطالعه وجود داشت. در جمع بندي مي توان گفت که غني سازي در مزارع گندم بر غني سازي آرد در کارخانجات آرد ارجحيت داشته و اهم مزاياي آن را مي توان افزايش حداقل 20 درصدي در عملکرد هکتاري گندم، بهبود کيفيت نان و افزايش بيش از 10 درصدي غلظت عناصر معدني در اثر جذب بيشتر توسط دستگاه گوارش انسان نام برد.