مقاله مقايسه اثر بكلوفن و دكسترومتورفان در درمان سرفه: كارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 693 تا 698 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر بكلوفن و دكسترومتورفان در درمان سرفه: كارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرفه
مقاله بكلوفن
مقاله دكسترومتورفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهريار مصيب
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: امامدادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي نزارعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرفه يكي از شايع ترين نشانه هايي كه در مراقبت هاي سرپايي مورد توجه قرار مي گيرد.
از آن جهت كه در تعداد كمي از مطالعات تاثيرات درماني بكلوفن در درمان سرفه (خصوصا مزمن) مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين مطالعه تاثيرات و فعاليت ضدسرفه دوز 20 ميلي گرمي خوراكي داروي بكلوفن در مقايسه با يكي از داروهاي پركاربرد ضدسرفه يعني دكسترومتورفان، در بيماران دچار سرفه مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دو سويه كور، 120 بيمار مبتلا به سرفه مزمن (بيش از سه هفته) كه در سال 1386 به كلينيك بيماري هاي ريه بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) شهر زاهدان مراجعه كرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. بيماران در دو گروه 60 نفره (گروه دريافت كننده بكلوفن با ميانگين سني 32.32±6.51 سال و گروه دريافت كننده دكسترومتورفان با ميانگين سني 31.54±5.06 سال) براي بررسي كاهش كيفي شدت، دوره و مدت زمان سرفه ها به مدت 14 روز مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه دريافت كننده بكلوفن %73.3 بيماران و در گروه دريافت كننده دكسترومتورفان %65 بيماران كاهش علايم سرفه (شدت/ دوره/ مدت زمان) را داشتند. البته تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر كاهش شدت، دوره و مدت زمان سرفه مشاهده نشد (p>0.05). همچنين در كل بيماران عارضه جانبي دارويي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بكلوفن داراي اثرات كاهنده بر تعداد، شدت، دوره و مدت زمان دوره هاي سرفه و به نسبت بيشتر از داروي رايج دكسترومتورفان است. ولي با توجه به اينكه اختلاف معني داري در اين مطالعه مشاهده نشد، انجام تحقيقات دقيق تر و كمي توصيه مي شود.