مقاله مقايسه اثر تزريق داخل نخاعي ميدازولام و فنتانيل بر ميزان نمره درد حاد در بيماران با شكستگي اندام تحتاني (زير زانو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 59 تا 68 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر تزريق داخل نخاعي ميدازولام و فنتانيل بر ميزان نمره درد حاد در بيماران با شكستگي اندام تحتاني (زير زانو)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدازولام
مقاله تزريق داخل نخاعي
مقاله نمره درد حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آذري امير
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: متقي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از تزريق داخل نخاعي داروهاي مختلف به عنوان يكي از روش هاي كنترل درد مي توان سود برد. در اين مطالعه ميزان كارايي يك بنزوديازپين (ميدازولام) كه اثر بي دردي اثبات شده اي در صورت تزريق داخل نخاعي دارد، در مقايسه با يك مخدر (فنتانيل، ضددرد و فاقد اثر بي حس كنندگي موضعي) بررسي شده است. طبق مطالعات پيشين اين دارو داراي عوارض كمتري نسبت به ساير داروهاي مورد استفاده در تزريق داخل نخاعي بر روي هموديناميك و سيستم تنفسي است.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي بر روي 60 نفر از بيماران دچار شكستگي اندام تحتاني (زير زانو، با گذشت كمتر از 24 ساعت از واقعه) در بيمارستان هاي امام حسين و لقمان الدوله انجام شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه ميدازولام (M) و فنتانيل (F) تقسيم شدند. در هر گروه پس از بررسي هاي اوليه، دريافت مايعات وريدي و تعيين نمره درد اوليه بر اساس معيار VAS، تزريق در فضاي داخل نخاعي انجام مي شد و پس از گذشت 15 دقيقه، مجدا نمره درد بيماران تعيين مي گرديد.
نتايج: ميدازولام به طور قابل توجهي در كاهش ميزان درد حاد بيماران در مقايسه با فنتانيل موثرتر بود به طوري كه ميزان افت درد حاد در گروه ميدازولام، 3.06±1.617 و در گروه فنتانيل، 1.46±0.507 بود (p-value<0.001). مدت زمان بي دردي بيماران پس از پايان عمل جراحي، در گروه ميدازولام بيش از فنتانيل بود (ميانگين زمان بي دردي در گروه ميدازولام (CI.%95:6.6-7.8)7.15′ و در گروه فنتانيل (CI.%95:3.3-3.7)3.30′.
بحث: در صورت تزريق داروي ميدازولام فاقد مواد نگه دارنده (سولفات) به ميزان 4 ميلي گرم در فضاي داخل نخاعي، درد حاد بيماران به طور موثرتري نسبت به فنتانيل (به ميزان 40 ميكروگرم) كنترل مي گردد. تحقيقات بيشتري براي تعيين ميزان اثر بي دردي ميدازولام و ارزش درماني آن لازم است.