مقاله مقايسه اثر سه محلول شست و شوي درون کانال بر ميزان فلر آپ پس از درمان دندان هاي نکروزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر سه محلول شست و شوي درون کانال بر ميزان فلر آپ پس از درمان دندان هاي نکروزه
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلر آپ
مقاله هيپوكلريت سديم
مقاله كلرهگزيدين
مقاله نرمال سالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: بروز حاد درد و تورم پس از درمان ريشه به عنوان فلر آپ (Flare-up) تعريف مي شود. نقش ريزجانداران و فرآورده هاي آن ها در دندان هاي نکروزه به عنوان يکي از عوامل بروز درد و تورم عنوان شده است. استفاده از محلول شوينده مناسب به از ميان رفتن ريزجانداران، دبري ها و مواد عفوني از محيط كانال منجر شده و ممکن است بروز درد و تورم پس از درمان را کاهش دهد.
هدف: هدف از اين پژوهش باليني، بررسي اثر و مقايسه سه محلول شست و شو دهنده درون کانالي گوناگون بر ميزان بروز درد و تورم پس از درمان ريشه دندان هاي با پالپ نکروزه بود.
مواد و روش: در اين بررسي كارآزمايي- باليني 225 بيمار داراي دندان مولر نكروزه و داراي آسيب پري راديکولار قابل تشخيص در پرتونگاري انتخاب شدند. براي آماده سازي كانال ها، از فايل هاي چرخشي پروتاپر (Protaper) (Swiss Densply Maillefer)  و براي شست و شو از هيپوکلريت سديم 5/2 درصد، کلرهگزيدين گلوکونات 2/0 درصد و نرمال سالين در سه گروه 75 تايي به گونه اتفاقي استفاده گرديد و سپس كانال ها با روش لترالي پر شدند. پرسشنامه-اي براي تعيين اندازه درد و تورم بيماران در دسترس آن ها قرار گرفت و اندازه بروز فلر آپ در بيماران پس از 48 ساعت ثبت گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون هاي مان-ويتني  (Mann-Whitney)، کروسکال-واليس (Kruskal-Wallis)  و مجذور کاي (Chi-square) واکاوي آماري شدند.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد، که تفاوت معناداري ميان محلول هاي شست و شودهنده هيپوکلريت سديم، کلرهگزيدين گلوکونات و نرمال سالين در كاهش يا افزايش ميزان بروز فلر آپ پس از درمان اندودنتيک وجود نداشت (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي اين بررسي، بروز درد پس از درمان را نمي توان آشکارا به گونه محلول شست و شو نسبت داد و گونه محلول شست و شو اختلاف کمي را در بروز دردهاي پس از درمان سبب مي شود.