مقاله مقايسه اثر لارنگوسكوپ اپتيكال ايرتراك و مكينتاش بر فشار داخل كره چشم در بيماران كانديداي عمل جراحي چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 55 تا 60 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر لارنگوسكوپ اپتيكال ايرتراك و مكينتاش بر فشار داخل كره چشم در بيماران كانديداي عمل جراحي چشم
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكينتاش
مقاله اپتيكال ايرتراك
مقاله فشار داخل كره چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: رودنشين فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت فشار داخل كره چشم در بيهوشي و اداره جراحي جشم به ويژه در تروماهاي چشمي، اين تحقيق با هدف مقايسه تغييرات فشار داخل كره چشم در استفاده از لارنگوسكوپ اپتيكال اير تراك و مكينتاش به انجام رسيد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه كارآ‍زمايي باليني تصادفي تعداد 100 بيمار كانديداي عمل جراحي چشم در كلاس 1 و ASA 2، بدون سابقه گلوكوم وارد مطالعه شدند و به طور تصادفي در دو گروه 50 نفري قرار گرفتند. بعد از القا استاندارد بيهوشي و در 35-40 BIS، محقق اول فشار داخل كره چشم فشارخون و ضربان قلب پايه را اندازه گيري مي كرد و طبق جداول اعداد تصادفي با يكي از دو روش لارنگوسكوپي، لوله گذاري را انجام مي داد و پس از حصول اطمينان از قرار گرفتن لوله تراشه در محل صحيح، محقق دوم بدون اطلاع از روش لوله گذاري، پارامترهاي مزبور را اندازه گيري و ثبت مي كرد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري SPSS-16 آناليز مي شد و pv<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 100 بيمار در دو گروه 50 نفري اپتيكال اير تراك (M/F=33.17) و در گروه مكينتاش (M/F 20.30) قرار داشتند. بيماران دو گروه از نظر سوابق پزشكي، كلاس ASA، سن و جنس، فشار خون، ضربان قلب و فشار داخل كره چشم اوليه اختلاف معني داري نداشتند. ميانگين فشار داخل كره چشم در گروه اپتيكال اير تراك قبل از مداخله 15.3±6.8 و پس از مداخله 16.5±6.5 بود و در گروه مكينتاش پيش از مداخله 12.9±5.4 و پس از مداخله 18.1±5.7 بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار محسوب مي شود (p<0.001). افزايش فشارخون و ضربان قلب در گروه اپتيكال ايرتراك نسبت به گروه مكينتاش كمتر و اين اختلاف نيز از نظر آماري معني دار بود (فشار سيستول (p<0.003، (فشار دياستول (p<0.002، (ضربان قلب (p<0.002.
نتيجه گيري: در لارنگوسكوپي با اپتيمال ايرتراك، افزايش فشار داخل كره چشم و تغييرات هموديناميك كمتري در مقايسه با مكينتاش ديده مي شود و براي القا بيماران چشمي به ويژه چشم باز مفيد است.