مقاله مقايسه اثر پروپوفول با کتامين براي ايجاد آرام بخشي در بيماران اطفال تحت کاتتريزاسيون قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در طب جنوب از صفحه 16 تا 23 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پروپوفول با کتامين براي ايجاد آرام بخشي در بيماران اطفال تحت کاتتريزاسيون قلبي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتامين
مقاله پروپوفول
مقاله آرام بخشي
مقاله کودکان
مقاله کاتتريزاسيون قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فراست كيش رسول
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هدف از آرام بخشي در هنگام کاتتريزاسيون قلبي در کودکان بيمار، بي حرکتي، بيحسي و ايجاد ثبات در سيستم تنفسي و قلبي است. در اين پژوهش به مقايسه اثر کتامين و پروپوفول بر تغييرات هموديناميک، تنفسي، سطح آرام بخشي، سطح احساس درد و مدت زمان بهبودي حين کاتتريزاسيون قلبي پرداختيم.
مواد و روش‌ها: طي يک مطالعه کارآزمايي باليني، 40 کودک بيمار به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند. آرام بخشي اوليه در دو گروه با 0.03mg/kg ميدازولام آغاز شد و در ادامه گروهي کتامين و گروهي پروپوفول دريافت کردند. تغييرات هموديناميک، شاخص هاي تنفسي، عوارض جانبي داروها و شاخص هاي بيهوشي شامل نمره بندي اصلاح شده رامسي و امتياز درد در دو گروه ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي تست، تجزيه واريانس و ضريب همبستگي اسپيرمن با سطح معناداري 0.05، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: 5 نفر در گروه پروپوفول و يک نفر در گروه کتامين دچار افت فشارخون سيستوليک شدند که از لحاظ آماري معنادار بود (P<0.034). زمان بهبودي در گروه کتامين 1.8 و در گروه پروپوفول 2.9 دقيقه بود که تفاوت معني داري نداشت. امتياز درد بين دو گروه تفاوت معني داري داشت (P<0.010). تعداد ضربان قلب بين دو گروه تفاوت معني داري ديده شد (P<0.029) ولي در تعداد تنفس دو گروه تفاوت معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: هر دو داروي کتامين و پروپوفول در کاتتريزاسيون قلبي بيماران کودک موثر و داراي خطر کمي مي باشند، اما بهتر است پروپوفول تنها در بيماران پايدار از نظر هموديناميک و تحت مونيتورينگ مداوم فشارخون استفاده گردد.