مقاله مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم در القاي بيهوشي براي الکتروشوک درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه 249 تا 255 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سديم در القاي بيهوشي براي الکتروشوک درماني
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپوفول
مقاله تيوپنتال سديم
مقاله ECT
مقاله تغييرات هموديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اكبري قدرت
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اكبري پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: الکتروشوک درماني يکي از روشهاي رايج در درمان انواع بيماريهاي رواني بوده و ميزان تاثير درماني اين روش ارتباط مستقيمي با طول مدت تشنج دارد. تعيين ميزان تاثير داروهاي بيهوشي روي مدت تشنج ناشي ازECT و همينطور جلوگيري از عوارض هموديناميک آن حائز اهميت است. در اين مطالعه ما دو داروي پروپوفول و تيوپنتال سديم را در القا بيهوشي براي ECT مورد مقايسه قرار داديم.
روش کار: در يک مطالعه آينده نگر، تصادفي و يک سويه کور تعداد 16 بيمار رواني در طي 72 جلسه ECT به صورت متناوب تحت بيهوشي با تيوپنتال سديم و سوکسينيل کولين و يا پروپوفول و سوکسينيل کولين قرار گرفته و مدت تشنج ظاهري و تشنج واقعي تاييد شده با Electroencephalography  و تغييرات هموديناميک (تعداد ضربان قلب و فشار متوسط شرياني) و همچنين بروز عوارض مختلف ناشي از بيهوشي و ECT ثبت گرديد. نتايج توسط نرم افزارآماري SPSS ويرايش 9 تحت آناليز قرار گرفت.
يافته ها: مدت تشنج ظاهري و تشنج واقعي ناشي از (Electroconvulsive therapy) ECT در گروه پروپوفول کمتر از گروه تيوپنتال بود ولي از نظر آماري اين اختلاف معني دار نبود (p=0.318). ميزان تغييرات مولفه هاي هموديناميک با پروپوفول کمتر بوده و ميزان افزايش فشار متوسط شرياني بعد از تجويز داروها و بلافاصله بعد از ECT اختلاف معني داري در دو گروه داشت (p=0.04). ميزان شيوع ساير عوارض تنفسي و هموديناميک، تهوع، استفراغ و بيقراري در دو گروه اختلاف معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: پروپوفول جهت القا بيهوشي در ECT از نظر مدت تشنج، تفاوت بارزي با تيوپنتال سديم ندارد. بنابراين از نظر باليني مي توان از آن به جاي داروهاي ديگر در ECT استفاده نمود.