مقاله مقايسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولين بر درمان شقاق نوك پستان: كارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 699 تا 704 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولين بر درمان شقاق نوك پستان: كارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوك پستان
مقاله آلوورا
مقاله پماد لانولين
مقاله شقاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي رباط سنگي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شقاق نوك پستان در %11-96 مادران شيرده اتفاق مي افتد و جزء شايع ترين علل قطع زودرس شيردهي مي باشد. يكي از درمان هاي رايج شقاق نوك پستان لانولين مي باشد از طرفي با توجه به اثرات تاييد شده آلوورا بر ترميم زخم، اين مطالعه با هدف تعيين اثر ژل آلوورا و پماد لانولين بر درمان شقاق نوك پستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه، يك كارآزمايي باليني دو گروهه و يك سوكور است، كه در آن نمونه گيري به روش مبتني بر هدف، در كلينيك ويژه دكتر شيخ انجام گرديد و 50 شقاق نوك پستان در هر گروه 47) مادر مبتلا به شقاق هر دو پستان و شش مادر مبتلا به شقاق نوك يك پستان)، پس از توضيح روش مطالعه و اخذ رضايت نامه كتبي، به شكل تصادفي به دو گروه درمان با پماد لانولين و يا ژل آلوورا تقسيم شدند، ضمنا به هر دو گروه، آموزش تكنيك صحيح شيردهي و نحوه استعمال دارو داده شد. قبل از مطالعه، روز سوم و روز هفتم پس از مطالعه مقياس استور، توسط پژوهشگر تكميل شد. سپس داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره شقاق نوك پستان در گروه ژل آلوورا، قبل از مطالعه 3.04، روز سوم 1.26 و روز هفتم 0.26 بود و در گروه پماد لانولين، قبل از مطالعه 3.1، روز سوم 1.7 و روز هفتم 1.02 بود و دو گروه از نظر ميانگين نمره شقاق نوك پستان، قبل از مطالعه، همگن بودند (p>0.05) ولي در روز سوم (p=0.048) و هفتم (p=0.003)، بين دو گروه اختلاف معني داري وجود داشت p=0.048) و (p=0.003.
نتيجه گيري: ژل آلوورا در ترميم شقاق نوك پستان، از پماد لانولين موثرتر مي باشد.