مقاله مقايسه ارزيابي کيفي پتانسيل خصوصيات سطحي خاک در اراضي تپه ماهوري قره قير و مراوه تپه در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 444 تا 455 منتشر شده است.
نام: مقايسه ارزيابي کيفي پتانسيل خصوصيات سطحي خاک در اراضي تپه ماهوري قره قير و مراوه تپه در استان گلستان
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي سطح خاک
مقاله قره قير
مقاله مراوه تپه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار شفق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از وضعيت خاک پوشش گياهي از اهميت زيادي برخوردار است. ارزيابي ويژگي هاي مهم خاک و پوشش گياهي مي تواند ما را از توانايي هاي بالقوه مرتع آگاه نموده و تعيين وضعيت آن را ميسر سازد. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين بعضي از معرف هاي گياهي و خاکي بوته زارهاي اراضي تپه ماهوري مراتع قشلاقي قره قير و مراوه تپه در استان گلستان است. در اين مطالعه با توجه به تاثير متقابل وضعيت پوشش گياهي و ويژگي هاي سطح خاک با استفاده از روش طبقه بندي خاک سطحي مرتع (SSCC) به ارزيابي سطح خاک پرداخته شد. اندازه طول و عرض قطعات اکولوژيک با فرم هاي رويشي خزه و گلسنگ، خزه و گلسنگ- علف گندمي، فربها، بوته اي ها و قطعه هاي خاک لخت همراه با لاشبرگ بين اين نواحي اکولوژيک و پارامترهاي يازده گانه سطح خاک بر روي سه ترانسکت 50 متري در امتداد شيب دو دامنه شرقي و غربي در هر دو منطقه قره قير و مراوه تپه ثبت گرديد. اين 11 عامل برحسب خصوصيات ذاتي به سه مشخصه اصلي خاک يعني استحکام، نفوذپذيري و چرخه مواد غذايي تبديل شد. شاخص پايداري، نفوذپذيري و چرخه عناصر غذايي در دامنه هاي شرقي و غربي در دو منطقه قره قير و مراوه تپه در قطعه اکولوژيکي بوته، فرب و خزه گلسنگ- علف گندمي تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05). در مراوه تپه و مخصوصات در دامنه غربي مقدار اين شاخص ها در قطعه بوته بيشتر از دامنه غربي قره قير بود، ولي در تپه هاي لسي قره قير قطعه خزه گلسنگ – علف گندمي از اهميت بيشتري برخوردار بود. مهمترين معرف اکولوژيکي چشم اندازهاي شرقي منطقه را مي توان فرم رويشي فورب و خزه گلسنگ – علف گندمي و در مورد چشم اندازهاي غربي، فرم رويشي بوته و خزه گلسنگ – علف گندمي دانست.