مقاله مقايسه استحکام برشي پيوند کامپازيت رزين – عاج پس از زمان هاي مختلف شستشوي عاج تراش خورده با يک سورفاکتانت به عنوان خنک کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه 343 تا 352 منتشر شده است.
نام: مقايسه استحکام برشي پيوند کامپازيت رزين – عاج پس از زمان هاي مختلف شستشوي عاج تراش خورده با يک سورفاکتانت به عنوان خنک کننده
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام برشي پيوند
مقاله عامل چسباننده عاجي
مقاله لايه اسمير
مقاله سورفاکتانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عرفايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صوفي لقمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آماده سازي مناسب عاج و حذف يا اصلاح لايه اسمير در ايجاد استحکام پيوند بالا موثر است. هدف اين پژوهش تعيين بالاترين استحکام برشي پيوند کامپازيت رزين – عاج پس از زمان هاي مختلف شستشوي عاج تراش خورده با يک سورفاکتانت پيشنهادي به عنوان خنک کننده بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي 96 دندان پره مولر بطور تصادفي در 8 گروه مساوي قرار گرفتند. در گروه هاي 1 و 2 تراش با خنک کننده آب انجام شد و به ترتيب باندينگ هاي Excite و Adhese طبق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. در ساير گروه ها تراش با يک سورفاکتانت پيشنهادي به عنوان خنک کننده صورت گرفت. در گروه هاي 3، 4 و 5 به ترتيب بعد از 5، 10 و 15 ثانيه شستشو با آب، بدون اچينگ، باندينگ Excite بکار رفت. در گروه هاي 6، 7 و 8 به ترتيب بعد از 5، 10 و 15 ثانيه شستشو با آب، باندينگ Adhese طبق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. استوانه کامپازيتي ساخته شد و پس از ترموسايکلينگ تحت آزمون استحکام برشي قرار گرفت. داده ها توسط آزمون هاي ANOVA و Duncan آناليز شد.
يافته ها: متوسط استحكام پيوند گروه هاي 1 تا 8 اختلاف معني داري داشت (P=0.001) و در گروه هاي 1، 3 و 4 نسبت به ساير گروه ها بيشتر بود. تفاوت بين متوسط استحكام گروه هاي 1 (8.37MPa) و 2 (4.71MPa) معني دار بود (P=0.019). طبق آزمون دانکن بين گروه 1 (8.37MPa) و گروه 3 (8.18MPa) تفاوت معني داري وجود نداشت (P=0.904).
نتيجه گيري: نوع ادهزيو بر استحكام برشي پيوند موثر است. استفاده از سورفکتانت به عنوان خنک کننده و سپس شستشوي عاج با اسپري آب و هوا به مدت 5 ثانيه، استحکام باند برشي هم تراز با روش معمول کلينيکي با Excite بدست مي دهد ولي افزايش زمان شستشوي عاج باعث کاهش استحکام برشي پيوند مي شود.