مقاله مقايسه اندازه تست توبركولين در 48 و 72 ساعت پس از تزريق در دانشجويان كمتر از 25 سال در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه 199 تا 203 منتشر شده است.
نام: مقايسه اندازه تست توبركولين در 48 و 72 ساعت پس از تزريق در دانشجويان كمتر از 25 سال در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون پوستي توبرکولين
مقاله مايکوباکتريم توبرکلوزيس
مقاله اندوراسيون
مقاله تست مانتو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي تاج فريده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خانقاه عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مژده
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تست پوستي توبركولين (مانتو) وسيله قابل اطميناني براي بررسي عفونتهاي اوليه مايكوباكتريوم توبركلوزيس است. در اين آزمايش آنتي ژن مناسب، مشتق پروتئيني خالص شده توبركولين (PPD) ميباشد. واكنش ها را با اندازه گيري قطر ناحيه سفت شده (اندوراسيون) با لمس كردن محل تزريق، بعد از 48 و 72 ساعت مي سنجند. اطلاعات كمي راجع به مقايسه خواندن تست در 48 و 72 ساعت پس از تزريق وجود دارد لذا اين مطالعه با هدف مقايسه نتايج قرائت اين دو زمان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه بصورت نيمه تجربي، تست توبركولين 5 واحدي بر روي 120 دانشجوي پزشكي در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در طي ديماه 82 تا خرداد 83 توسط دانشجوي پزشكي دوره ديده صورت گرفته است. افراد با سابقه ضعف سيستم ايمني، سوء تغذيه، مصرف كورتون از مطالعه حذف شدند.
يافته ها: اندازه گيري 72 ساعت بعد از تلقيح بطور معني داري بيشتر از اندازهگيري پس از 48 ساعت بود. ميانگين 22/4 در مقابل 79/2 ميلي متر با (p<0.001). در اين افراد اندازه تست جلدي پس از 72 ساعت بطور متوسط 47/1 ميلي متر بيش از اندازه گيري پس از 48 ساعت بود. اختلاف اندازه اندوراسيون بين 48 و 72 ساعت در دو جنس و در سابقه تماس با سل، اختلاف معني دار داشته است (p<0.000).
نتيجه گيري: در اين مطالعه بخوبي نشان داده شده است كه اندازه تست توبركولين 5 واحدي در افراد بالغ بطور مشخصي در 72 ساعت بيش از واكنش بعد از 48 ساعت است. با توجه به يافته هاي اين مطالعه پيشنهاد مي شود تا در موارد منفي شدن PPD در زمان قرائت بعد از 48 ساعت، مجددا PPD بعد از 72 ساعت مورد قرائت قرار گيرد.