مقاله مقايسه اولتراسونيك تغييرات ضخامت عضلات شكم در وضعيتهاي مختلف در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي و مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در توانبخشي از صفحه 32 تا 39 منتشر شده است.
نام: مقايسه اولتراسونيك تغييرات ضخامت عضلات شكم در وضعيتهاي مختلف در مردان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي و مردان سالم
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضلات شکمي
مقاله سونوگرافي
مقاله پاسچر
مقاله کمردرد مزمن غيراختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عرب لو اميرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه تغييرضخامت عضلات شكم در وضعيتهاي مختلف نشسته در مردان سالم و مردان مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي با استفاده از سونوگرافي هدف اين مطالعه مي باشد. روش بررسي: در اين مطالعه مورد– شاهدي20 مرد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي از مراجعين كلينيك هاي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و ‏20 مرد سالم به صورت ساده و در دسترس و با لحاظ كردن معيارهاي ورود و خروج انتخاب شدند. ضخامت عضلات عرضي شكم، مايل داخلي، مايل خارجي و راست شكمي در سمت راست توسط سونوگرافي نوع( B 5/7 مگاهرتز خطي) در وضعيت هاي طاقباز (وضعيت1)، نشسته روي صندلي (وضعيت2)، نشسته روي توپ ژيمناستيك (وضعيت3) و نشسته روي توپ ژيمناستيك با بلند كردن پاي چپ از روي زمين (وضعيت4) در انتهاي دم و بازدم در دو گروه اندازه گيري شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي تي زوجي و مستقل مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها :ضخامت عضلات عرضي شكم و مايل داخلي در هر 4 وضعيت و عضله راست شكمي فقط در وضعيت 4 در هر دو گروه سالم و بيمار در انتهاي بازدم بيشتر از دم بود (
p>0.001) تغييرات ضخامت عضلات عرضي شكم، مايل داخلي و راست شكمي در مقايسه وضعيتهاي ۳ با ۲، ۴ با ۲ و ۴ با ۳ و عضله مايل خارجي فقط در مقايسه وضعيتهاي ۴ با ۲ و ۴ با ۳ در هر دو گروه سالم و بيمار در دو حالت دم و بازدم معنادار شد  (p>0.001)ضخامت عضله عرضي شكم افراد سالم در وضعيت4 بيشتر از افراد بيمار  (p>0.001)و ضخامت عضله راست شكمي افراد بيمار در وضعيت4 بيشتر از افراد سالم بود (p=0.001).
نتيجه گيري: عضلات شكم به تغييرات پاسچر پاسخ مي دهند و اين عضلات با كاهش ثبات وضعيت نشسته به طور خودكار وارد عمل مي شوند. در بيماران كمردردي فعاليت عضله عرضي شكم كاهش يافته و فعاليت عضله راست شكمي افزايش مي يابد.