مقاله مقايسه بازداري پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / فزون کنشي و كودكان بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روان شناسي باليني از صفحه 37 تا 50 منتشر شده است.
نام: مقايسه بازداري پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / فزون کنشي و كودكان بهنجار
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسايي توجه / فزون کنشي
مقاله کنش هاي اجرايي
مقاله بازداري
مقاله كنترل تداخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فر عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بازداري پاسخ و كنترل تداخل هسته اصلي بسياري از نظريه هاي تبييني اختلال ADHD مي باشند. هدف پژوهش بررسي بازداري و كنترل تداخل در کودکان مبتلا به اين اختلال و زيرريخت هاي آن در مقايسه با کودکان بهنجار بود.
روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 كودك بهنجار سنين 7 تا 12 سال شهر مشهد از طريق شيوه هاي نمونه گيري در دسترس انتخاب و آزمون هاي SNAP، CBCL، TRF،CSI-4  و نيز مصاحبه باليني جهت شناسايي و جايدهي كودكان مبتلا به اين اختلال در زيرريخت ها (زيرريخت غلبه با نارسايي توجه، زيرريخت غلبه با فزون كنشي / تكانشگري و زيرريخت تركيبي) مورد استفاده واقع شد. آزمون رنگ واژه استروپ به منظور اندازه گيري بازداري و تداخل به کاربرده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA)، تحليل واريانس تك متغيري (ANOVA) و آزمون توكي تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه عملكرد كودكان مبتلا به اختلال ADHD در مولفه زمان واكنش در محرك هاي همخوان و ناهمخوان به طور معناداري در مقايسه با كودكان بهنجار متفاوت مي باشد. در مورد كنترل تداخل نتايج پژوهش نشانگر آن است كه عليرغم وجود تفاوت بين كودكان مبتلا به ADHD و كودكان بهنجار، اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار نمي باشد. همچنين در مولفه هاي آزمون استروپ نيز عليرغم وجود تفاوت بين عملكرد كودكان مبتلا به زيرريخت هاي اين اختلال، اما اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود.
نتيجه گيري: عملكرد كودكان مبتلا به اين اختلال در مقايسه با كودكان بهنجار در تكليف استروپ ضعيف تر بود.