مقاله مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با بازخورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 34 تا 43 منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با بازخورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخنراني با بازخورد
مقاله سخنراني
مقاله يادگيري
مقاله کيفيت تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فراهاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات متفاوتي عدم توانايي روش سخنراني سنتي را نسبت به روش هاي يادگيري فعال در انتقال مفاهيم حيطه هاي بالاتر يادگيري نشان داده اند. هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير دو روش سخنراني با باز خورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس بود.
روش كار: در يك مطالعه تجربي 27 نفر دانشجويان ترم چهارم كارشناسي مامايي به طور تصادفي به دو گروه «تدريس به روش سخنراني با بازخورد» و «تدريس به روش سخنراني» تقسيم شدند. مبحث مورد نظر توسط يك مدرس به صورت سخنراني 90 دقيقه اي در گروه سخنراني به روش سنتي و بلافاصله دو سخنراني 35 دقيقه اي همراه بايك بحث 10 دقيقه اي پس از هر سخنراني در گروه سخنراني با بازخورد ارايه گرديد. فرم اطلاعاتي، پيش آزمون، پس آزمون و فرم هاي نظر سنجي يكسان به ترتيب جهت بررسي مشخصات دموگرافيك، ميزان يادگيري كوتاه مدت (بلافاصله پس از تدريس) و بلند مدت ( 4 ماه بعد) و كيفيت تدريس از ديدگاه دانشجويان استفاده شدند.
نتايج: اطلاعات دموگرافيك، كيفيت تدريس از ديدگاه دانشجويان، نمرات كلي و طبقه اي پيش آزمون، نمرات كلي پس آزمون (بلافاصله پس از تدريس) در دو گروه مشابه بود. نتايج نمرات طبقات يادگيري اين پس آزمون در سطوح دانش و درك – فهم مشابه بودند، ولي نمرات طبقات كاربرد و تجزيه – تحليل تفاوت هاي معني داري را در دو گروه نشان دادند (p=0.011). هم چنين نمرات كلي و طبقه اي پس آزمون 4 ماه بعد در دو گروه متفاوت نبود.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از تاثير روش سخنراني با باز خورد در مقايسه با روش سخنراني سنتي بر ميزان يادگيري كوتاه مدت دانشجويان در طبقات كاربرد و تجزيه – تحليل است.