مقاله مقايسه تاثير دو روش مدين و پارامدين بر سردرد پس از بي حسي داخل نخاعي در عمل سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 4 تا 9 منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش مدين و پارامدين بر سردرد پس از بي حسي داخل نخاعي در عمل سزارين
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد
مقاله بي حسي داخل نخاعي
مقاله سزارين
مقاله مدين
مقاله پارامدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: آريانا پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بي حسي داخل نخاعي يكي از شايع ترين روش هاي بيهوشي رژيونال در عمل سزارين است و وجود سردرد پس از نشت مايع مغزي نخاعي يك عارضه مهم براي آن محسوب مي شود.
هدف از اين مطالعه بررسي فراواني سردرد در دو روش مدين و پارامدين در بيماران كانديد سزارين الكتيو است.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور تعداد 125 خانم باردار ASA كلاس 1 و 2 كه كانديداي سزارين الكتيو بودند، با داروي ليدوكائين و سوزن شماره 25 توسط يك آنستزيولوژيست واحد به صورت تصادفي تحت بي حسي داخل نخاعي با روش مدين يا پارامدين قرار گرفتند و وجود يا عدم وجود سردرد تا سه روز بعد مورد بررسي قرار گرفت.
يافته هاي بررسي با استفاده از آزمون هاي مان ويتني، مربع كاي (يا تست دقيق فيشر) تجزيه و تحليل شد. P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: ميزان بروز سردرد در گروه پارامدين %9.8 و در گروه مدين %9.4 بوده و اختلاف بين دو گروه از نظر آماري معني دار نبود. همچنين دو گروه از نظر تغييرات فشار خون، ضربان قلب و ضرورت استفاده از افدرين تفاوت معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: استفاده از روش پارامدين در مورد زنان بارداري كه توانايي اتخاذ وضعيت مناسب را ندارند قابل قبول بوده و بدون خطر افزايش سردرد و تغييرات هموديناميك است.