مقاله مقايسه تاثير كاربرد اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم بر بهبود ويژگي هاي جوانه زني Salsola rigida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مرتع از صفحه 272 تا 280 منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير كاربرد اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم بر بهبود ويژگي هاي جوانه زني Salsola rigida
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Salsola rigida
مقاله جوانه زني
مقاله اسيد جيبرليك
مقاله نيترات پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري بتول
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Salsola rigida از گونه هاي بسيار خوشخوراك منطقه ي استپي و به طور پراكنده نيمه استپي است كه بررسي ويژگي هاي مختلف از جمله تكثير آن جهت توسعه ي پوشش گياهي اين مناطق ضروري به نظر مي رسد. تحقيق حاضر به دنبال بررسي و مقايسه روش هاي موثر در تسريع جوانه زني بذر آن است. در اين بررسي تيمارهاي جيبرليك اسيد (GA3) با غلظت هاي 100 و 300 قسمت در ميليون و نيترات پتاسيم (KNO3) با غلظت هاي 0.2 و 0.1 درصد و بدون تيمار (شاهد) در دو آزمايش شامل آبياري با تيمار در طول دوره ي جوانه زني و پيش تيمار بذور با جيبرليك اسيد و نيترات پتاسيم، در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش درصد جوانه زني بذر گونه ي Salsola rigida معني دار است. در بين تيمارهاي مورد استفاده پيش خيساندن نيترات پتاسيم با غلظت 0.2 درصد بيشترين اثر مثبت را بر جوانه زني بذر گونه ي Salsola rigida داشت اگرچه در عين حال نتايج به دست آمده از اثر جيبرليك اسيد 300 قسمت در ميليون نيز نزديك به نتايج حاصل از نيترات پتاسيم 0.2 درصد بود. با توجه به نتايج درصد و سرعت جوانه زني در دو مرحله مي توان اذعان داشت تيمار پيش خيساندن نسبت به آبياري با تيمار در طول دوره ي جوانه زني، موثرتر است به طوري كه در اين تحقيق درصد جوانه زني را تا صددرصد افزايش داد.