مقاله مقايسه تاثير کلينيکي جرم گيري و صاف کردن سطح ريشه با يا بدون داکسي سايکلين در بيماران ديابتيک نوع II داراي پريودنتيت مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 149 تا 156 منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير کلينيکي جرم گيري و صاف کردن سطح ريشه با يا بدون داکسي سايکلين در بيماران ديابتيک نوع II داراي پريودنتيت مزمن
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس نوع 2
مقاله بيماري پريودنتال
مقاله جرم گيري
مقاله صاف كردن سطح ريشه
مقاله داكسي سايكلين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پسندحق ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زكوي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: محققي آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات متعددي تاثير درمان هاي پريودنتال بر وضعيت پريودنشيم و كنترل متابوليك بيماران ديابتيك را مورد بررسي قرار داده اند. لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثرات كلينيكي كاربرد جرم گيري و صاف كردن سطح ريشه به همراه استفاده سيستميك داكسي سايكلين در بيماران ديابتيك نوع دو داراي پريودنتيت مزمن انجام پذيرفت.
روش بررسي: 120 بيمار ديابتيك نوع دو با پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد در اين كارآزمايي باليني يك سويه كور شركت نمودند و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در ابتداي مطالعه پارامترهاي پريودنتال شامل CAL, PD, BOP و پارامترهاي كنترل قند خون شامل FBS و HbA1C براي تمام بيماران ثبت شد. در گروه دو علاوه بر درمان جرم گيري و صاف كردن سطح ريشه كپسول داكسي سايكلين تجويز شد. پارامترهاي فوق پس از 4 ماه مجددا اندازه گيري شدند. از آزمون آماري T زوجي و مستقل جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان دادند در هر دو گروه در كليه پارامترها پس از درمان نسبت به ابتداي مطالعه بهبودي حاصل شده بود. كاهش پارامترهاي پريودنتال و HbA1C در گروه دريافت كننده داكسي سايكلين بيشتر بود. ولي در مورد كاهش FBS در بين دو گروه تفاوت قابل ملاحظه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگرچه هر دو نوع درمان پريودنتال در بهبود بيماري پريودنتال و ديابت نوع دو موثر است ولي استفاده از داكسي سايكلين به همراه جرم گيري و صاف كردن سطح ريشه به عنوان يك عامل كمكي، سبب بهبود بيشتر نسج پريودنشيم و كاهش قند خون مي گردد.