مقاله مقايسه تصوير بدني معلولين ورزشكار با معلولين و غير معلولين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در توانبخشي از صفحه 26 تا 31 منتشر شده است.
نام: مقايسه تصوير بدني معلولين ورزشكار با معلولين و غير معلولين
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير بدني
مقاله معلول ورزشکار
مقاله افراد غير معلول
مقاله معلولين غير ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي پيربلوطي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقيق حاضر با هدف مقايسه تصوير بدني مردان معلول ورزشكار با مردان معلول و غير معلول غير ورزشكار انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي- مقايسه اي، سه گروه پنچاه نفره از معلولين ورزشكار، معلولين غير ورزشكار و غير معلول غير ورزشكار مرد شهر تهران به طور تصادفي و خوشه اي به ترتيب از اماكن ورزشي مخصوص معلولين، آسايشگاه معلولين كهريزك و ادارات دولتي انتخاب و تصوير بدني آنها مورد مقايسه قرار گرفت. ابزارهاي به كار رفته شامل پرسشنامه اطلاعات فردي محقق ساخته و همچنين پرسشنامه استاندارد خود توصيفي بدني بود كه از 11 خرده مقياس و كل بدن تشكيل شده است. روشهاي آماري مورد استفاده شامل آزمون تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي نيومن- كلز بود.
يافته ها: تصوير بدني معلولين ورزشكار در خرده مقياسهاي قدرت، استقامت، هماهنگي، انعطاف پذيري، عزت نفس، فعاليت بدني، لياقت ورزشي و كل بدن (p≥0.001) به طور معنا داري از معلولين و غير معلولين غير ورزشكار بهتر بود. همچنين در خرده مقياسهاي ظاهر بدن(p=0.002) ، سلامت عمومي(p=0.001)  و چربي بدن (p=0.012) ، معلولين ورزشكار به طور معنا داري بهتر از معلولين غير ورزشكار بودند، اما با غير معلولين غير ورزشكار تفاوت معناداري نداشتند.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه افراد معلول ورزشكار به دليل انجام فعاليت بدني مستمر تصوير بدني مطلوبتري نسبت به معلولين و غير معلولين غير ورزشكار دارند، لذا توصيه مي شود كه شرايط انجام فعاليتهاي ورزشي براي معلولين مهيا گردد.