مقاله مقايسه تغييرات هموديناميك ناشي از لوله گذاري تراشه با لارنگوسكوپي مستقيم و روش برونكوسكوپي فيبراپتيك در بيماران مبتلا به پرفشاري خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 50 تا 57 منتشر شده است.
نام: مقايسه تغييرات هموديناميك ناشي از لوله گذاري تراشه با لارنگوسكوپي مستقيم و روش برونكوسكوپي فيبراپتيك در بيماران مبتلا به پرفشاري خون
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله گذاري تراشه
مقاله برونكوسكوپي فيبراپتيك
مقاله لارنگوسكوپي
مقاله پاسخ هموديناميك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربود آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سهم الديني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه غالبا با افزايش فشارخون و ضربان قلب همراه است. يكي از روش هاي پيشنهاد شده براي كاهش اين تغييرات استفاده از برونكوسكوپ فيبراپتيك براي لوله گذاري تراشه است. در مطالعه حاضر تغييرات هموديناميك ناشي از لوله گذاري به روش فيبراپتيك با روش معمول لارنگوسكوپي در بيماران مبتلا به فشار خون مقايسه شده است.
مواد و روش ها: 94 بيمار مبتلا به فشار خون بالا كه حداقل در 10 روز پيش از مراجعه داروي ضد فشارخون مصرف نكرده بودند به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند و به روشي مشابه بيهوش شدند.
لوله گذاري در يك گروه با برونكوسكوپ فيبراپتيك و در گروه ديگر با لارنگوسكوپ انجام شد. پارامترهاي هموديناميك شامل ضربان قلب، فشار خون سيستولي و دياستولي قبل از القا (پايه)، قبل از لوله گذاري و 2، 4 و 6 دقيقه پس از لوله گذاري ثبت شد.
يافته ها: ضربان قلب دقيقه 2 و فشار خون دياستولي دقيقه 4 پس از لوله گذاري در گروه فيبراپتيك و فشارخون سيستولي دقيقه 6 پس از لوله گذاري در گروه لارنگوسكوپي نسبت به گروه ديگر به طور معني داري بالاتر بود.
مقايسه داده هاي به دست آمده پس از لوله گذاري با مقادير پيش از لوله گذاري بجز فشارخون دياستولي و ضربان قلب دقيقه 6 در گروه فيبراپتيك نشان دهنده يك افزايش معني دار است.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه شدت تغييرات هموديناميك در لحظات اوليه بعد از لوله گذاري در گروه فيبراپتيك بيشتر است در حالي كه طول مدت آن كوتاه تر از لوله گذاري به روش لارنگوسكوپي است.
به نظر مي رسد برونكوسكوپي فيبراپتيك در بيماران مبتلا به پرفشاري خون كمك زيادي به تخفيف رفلكس هاي هموديناميك ناشي از لوله گذاري نمي كند.