مقاله مقايسه درك تركيبات استعاري بين دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان شنوا در مقطع راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در توانبخشي از صفحه 15 تا 20 منتشر شده است.
نام: مقايسه درك تركيبات استعاري بين دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان شنوا در مقطع راهنمايي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب شنوايي
مقاله شنوا
مقاله ترکيبات استعاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي طاهره سيما
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آسيب شنوايي شايع ترين نقص هنگام تولد است. بسياري معتقدند افراد آسيب ديده شنوايي از مشكلات زباني از جمله درك استعاره ها رنج مي برند. هدف مطالعه حاضر مقايسه درك تركيبات استعاري دانش آموزان شنوا با دانش آموزان آسيب ديده شنوايي شديد مقطع راهنمايي مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و مقايسه اي 50 دانش آموز شنوا و 25 دانش آموز آسيب ديده شنوايي به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مدارس عادي و مدارس استثنايي ويژه ناشنوايان مقطع راهنمايي انتخاب شدند. براي انجام آزمون، از دو تكليف محقق ساخته استفاده و در ابتدا روايي محتوايي و سپس با استفاده از روش آزمون- باز آزمون، پايايي تكليف درك واژگان غير استعاري و تكليف درك تركيبات استعاري ارزيابي شد. سپس تكليف درك واژگان غير استعاري اجرا و چنانچه آزمودني به بيش از 75 درصد كلمات پاسخ صحيح داده و بقيه معيارهاي انتخاب نمونه را دارا بود، تكليف درك تركيبات استعاري اجرا مي شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين نمره درك تركيبات استعاري دانش آموزان شنوا و آسيب ديده شنوايي تفاوت معناداري وجود داشت (p>0.001) . بيشترين تعداد پاسخهاي غلط دانش آموزان آسيب ديده شنوايي از نوع لفظي بود. در هيچ يك از دو گروه، ميانگين پاسخهاي صحيح در سه پايه تحصيلي اختلاف معناداري نداشت.
نتيجه گيري: دانش آموزان آسيب ديده شنوايي در درك تركيبات استعاري در طول 3 پايه تحصيلي رشدي نداشته و پاسخ هاي غلط ايشان به آزمون، حاكي از فهم لفظي ايشان از تركيبات استعاري است. تفاوت قابل ملاحظه دانش آموزان شنوا و آسيب ديده شنوايي در درك تركيبات استعاري نشان دهنده نياز ويژه آنها به آموزش در اين زمينه مي باشد.