مقاله مقايسه دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي و شرياني در بيماران کانديد پيوند عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 650 تا 654 منتشر شده است.
نام: مقايسه دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي و شرياني در بيماران کانديد پيوند عروق کرونر
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي اکسيد کربن خون شرياني
مقاله دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي
مقاله پيوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فراست كيش رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور عوض
جناب آقای / سرکار خانم: توتونچي محمدضيا
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اندازه گيري دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي (ETCo2) روشي براي تخمين دي اکسيد کربن خون شرياني (PaCo2) در طي بيهوشي عمومي مي باشد. بديهي است که استفاده از اين روش نياز به خون گيري هاي متعدد را براي ارزيابي مقدار Co2 خون شرياني کاهش مي دهد. اين مطالعه براي تعيين دقت ETCo2 در تخمين PaCo2 در بيماران کانديد پيوند عروق کرونر و تعيين گراديان آنها قبل و بعد از باي پس قلبي ريوي انجام شده است.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي آينده نگر 40 بيمار کانديد عمل جراحي پيوند عروق کرونر 35-73 ساله وارد مطالعه شدند. قبل از باي پس قلبي ريوي (زمان T0) و پس از اتمام آن (T1) نمونه خون شرياني از کانول شرياني بيمار گرفته شده و همزمان فشار Co2 انتهاي بازدمي ثبت گرديد.
يافته ها: ميانگين اختلاف فشار Co2 شرياني و انتهاي بازدمي در زمان T0، 4.3±4.4 ميلي متر جيوه و ميانگين PaCo2، 33±6 و ETCo2، 29± 5 ميلي متر جيوه بوده و در زمان T1 اين مقادير به ترتيب 4.5±4.1 و 33±5 و 29±2 ميلي متر جيوه بود. اختلاف آماري در خصوص اختلاف دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي و شرياني در دو زمان فوق وجود نداشت (p=0.87). ارتباط مشخصي بين دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي و شرياني در اين دو زمان وجود داشت (به ترتيب: R=0.754 و R=0.685).
نتيجه گيري: کاپنوگرافي يک مونيتورينگ غير تهاجمي و سالم براي تخمين ميزان دي اکسيد کربن خون شرياني است و دي اکسيد کربن انتهاي بازدمي و شرياني، در بيماران كانديد جراحي عروق کرونر فاقد بيماري زمينه اي ارتباط مستقيم دارند. اندازه گيري ETCo2 ممکن است در بيماران سالم نياز به گرفتن خون شرياني را براي تعيين PaCo2 برطرف نمايد.