مقاله مقايسه راهبردهاي مقابله اي و سبک هاي شخصيتي در دانشجويان افسرده و غيرافسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم رفتاري از صفحه 17 تا 21 منتشر شده است.
نام: مقايسه راهبردهاي مقابله اي و سبک هاي شخصيتي در دانشجويان افسرده و غيرافسرده
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مقابله اي
مقاله سبک هاي شخصيت
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين راد بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: يكه يزدان دوست رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عسگرآبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور مقايسه راهبردهاي مقابله اي با سبک هاي شخصيتي در دانشجويان افسرده و غيرافسرده ساکن در خوابگاه انجام شد.
روش: 215 دانشجوي دختر ساکن در خوابگاه هاي علوم پزشکي ايران به شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. پرسش نامه هاي راهبردهاي مقابله اي بيلينگز و موس، سب کهاي شخصيتي نئو و مقياس افسردگي بک در آنها به اجرا درآمد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس و رگرسيون خطي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: دانشجويان افسرده در مقايسه با دانشجويان غيرافسرده از راهبرد حل مساله، ارزيابي شناختي و مهار جسماني بيشتري استفاده کردند؛ از طرفي، دانشجويان افسرده در مقايسه با غيرافسرده از نظر ويژگي هاي شخصيتي با هم تفاوت معني دار نشان دادند.
نتيجه گيري: بين راهبردهاي مقابله و ويژگي هاي شخصيتي روان نژندي، برونگرايي و بازبودن به تجربه ها با افسردگي رابطه وجود دارد.