مقاله مقايسه روش سيستمي ادغام نقشه ها و ترکيب منطق بولين – فازي در ارزيابي توان اکولوژيک جنگل هاي حوضه هاي آبخيز 33 و 34 شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم محيطي از صفحه 109 تا 124 منتشر شده است.
نام: مقايسه روش سيستمي ادغام نقشه ها و ترکيب منطق بولين – فازي در ارزيابي توان اکولوژيک جنگل هاي حوضه هاي آبخيز 33 و 34 شمال ايران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک جنگل
مقاله منطق بولين
مقاله منطق بولين – فازي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذري دهكردي فرود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق از دو روش سيستمي ادغام نقشه ها يا روش مک هارگ و سپس ترکيب منطق بولين – فازي جهت ارزيابي توان اکولوژيک کاربري جنگلداري استفاده شده است. جهت ارزيابي توان اکولوژيک رويشگاه جنگلي و برآورد پتانسيل و قابليت اراضي جنگلي، ابتدا به مطالعه و شناسايي دقيق و ويژگي هاي اکولوژيکي رويشگاه از قبيل ارتفاع از سطح دريا، شيب، خاک، سنگ مادر، بارندگي، دما و رطوبت، تراکم پوشش گياهي، رويش سالانه جنگل، ارزش گونه هاي گياهي و رويشگاه هاي حساس پرداخته شد. سپس به نقشه سازي آنها در محيط GIS اقدام گرديد. ابتدا در حوضه هاي آبخيز 33 و 34 شمال ايران، مدل اکولوژيک جنگلداري مبتني بر روش تجزيه و تحليل سيستمي استفاده و توان اکولوژيک اين حوضه ها بر اساس منطق بولين (Boolean Logic) مشخص گرديد. نتايج، حاکي از وجود طبقات 3، 5، 6 و 7 از طبقات هفت گانه مدل جنگلداري ايران بود که سهم طبقه 3 بيشتر از ساير طبقات به دست آمد. در مرحله بعد، منطق بولين – فازي (Boolean-Fuzzy Logic) و وزن دهي به پارامترها به روش AHP، جهت ارزيابي توان اکولوژيک حوضه هاي مذکور، براي کاربري جنگلداري اجرا شد که نتايج، حاکي از وجود هر هفت طبقه مدل جنگلداري ايران در منطقه مورد مطالعه بوده است. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که براي افزايش دقت در تعيين کاربري مناطق جنگلي از روش منطق فازي و وزن دهي به روش AHP استفاده نمود.