مقاله مقايسه روش هاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشافات ناحيه اي رسوبات آبراهه اي قره چمن – آذربايجانشرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 51 تا 58 منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشافات ناحيه اي رسوبات آبراهه اي قره چمن – آذربايجانشرقي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتشافات ژئوشيميايي
مقاله جوامع سنگي
مقاله خوشه بندي فازي ميان مركز
مقاله حذف مولفه سنژنتيک
مقاله قره چمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري اينور
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نطقه قره چمن در آذربايجانشرقي بر روي زون اروميه دختر واقع شده و بيشتر منطقه از سنگ هاي ولکانيکي حد واسط تا اسيدي و رسوبي تشکيل شده است. به منظور اکتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي تعداد 698 رسوب رودخانه اي از منطقه برداشت و در راستاي بهينه سازي روش ها با هدف ايجاد مدل اکتشافي مناسب، پروسه داده ها با استفاده از دو روش جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز (FCMC) براي حذف مولفه سنژنتيک اقدام گرديد.
در روش خوشه بندي فازي ميان مرکز (FCMC)، پردازش بر روي داده هاي نرمال در منطقه صورت پذيرفت و عناصر با داده هاي سنسورد بالا حذف و روي داده ها تحليل فاکتوري انجام گرفت. سپس باتوجه به امتيازات فاكتوري، فقط يک يا دو عنصر از هر گروه انتخاب شده و روش FCMC روي آنها اعمال گرديد. نتايج حاصل از اين روش تعداد 6 خوشه را به عنوان خوشه بهينه معرفي كرده و با رسم نقشه مقادير بازماند، مناطق اميدبخش كاني زايي مشخص گرديد. نتايج حاصل از اعمالFCMC  بر روي داده هاي ژئوشيميايي منطقه که بر اساس منطق فازي استوار است نشان مي دهد که با عضويت هر نمونه در چند خوشه و محاسبه مقادير بازماند، مولفه سنژنتيک خنثي و آنومالي هاي ماسک شده آشکار مي شوند.
مقايسه دو روش بر روي داده هاي رسوبات رودخانه اي در قره چمن بيانگر اين واقعيت است که بکارگيري روش خوشه بندي فازي قابليت اعمال آن را در مدت زمان کمتر و با دقت بيشتر جهت ثبت آنومالي هاي منطقه اي تاييد و کارآمدي اين روش در مقايسه با روش جداسازي جوامع سنگي خصوصا در مرحله اکتشافات ناحيه اي که تعداد نمونه ها بسيار زيادند را نشان مي دهد.