مقاله مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان سال اول و سال پنجم رشته پزشكي و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه 110 تا 118 منتشر شده است.
نام: مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان سال اول و سال پنجم رشته پزشكي و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك يادگيري
مقاله دانشجوي پزشكي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معياري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري كاشاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قريب ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلرخاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در يك نظام آموزشي موفق، سبك يادگيري دانشجويان به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي همواره مورد توجه قرار مي گيرد. با شناسايي سبك يادگيري، هم روش تدريس مناسب تر توسط اساتيد و هم روش يادگيري صحيح تر توسط فراگيران اتخاذ مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين سبك يادگيري دانشجويان پزشكي و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي دانشجويان سال اول و پنجم رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، با پاسخ به پرسش نامه استاندارد كلب، شرکت کردند. ميانگين كل دروس نظري و عملي کليه دانشجويان و نمره آزمون پيش كارورزي و آسكي پايان دوره كارآموزي دانشجويان سال پنجم به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيشترين سبك هاي يادگيري در دانشجويان سال اول به ترتيب، همگرا (50.3 درصد) و جذب كننده (36.6 درصد)، و در دانشجويان سال پنجم، همگرا (69 درصد) و انطباق يابنده (16.7 درصد) بودند. بين سبك يادگيري دو گروه دانشجويان، اختلاف معني داري يافت شد (P=0.0001)، به طوري که در دانشجويان سال پنجم، سبک همگرا و انطباق يابنده بيش از دانشجويان سال اول و در مورد سبک جذب کننده و واگرا، نتيجه بالعکس بود. بين سبك يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارتباط معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه سبك يادگيري غالب در کليه دانشجويان همگرا مي باشد و بهترين محيط هاي يادگيري در اين افراد، استفاده از شبيه سازي ها، تكاليف آزمايشگاهي و يادگيري بر پايه حل مسئله مي باشد، لذا شايسته است برنامه ريزان آموزشي، چنين محيط هايي را بيشتر فراهم سازند.