مقاله مقايسه صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي مغزي فعال سازي / بازداري رفتاري در افراد داراي روابط جنسي پرخطر، کم خطر و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: مقايسه صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي مغزي فعال سازي / بازداري رفتاري در افراد داراي روابط جنسي پرخطر، کم خطر و عادي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي مغزي فعال سازي/ بازداري رفتاري
مقاله صفات شخصيتي
مقاله عاطفه مثبت و منفي
مقاله صفت اضطرابي
مقاله رابطه جنسي پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مجارشين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بين شخصيت و رفتارهاي پرخطر جنسي رابطه وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي صفات شخصيتي مرتبط با نظام هاي مغزي فعال سازي / بازداري رفتاري با استفاده يا عدم استفاده از كاندوم در افراد داراي روابط جنسي نامشروع و مقايسه آنها با افراد عادي است.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر تمام مراجعين (واجد شرايط) به مركز مشاوره ايدز جمعيت هلال احمر تبريز، طي 4 ماه با جايگزيني در دو گروه افراد داراي روابط جنسي پرخطر و افراد داراي روابط جنسي کم خطر انتخاب گرديد و با يك گروه از افراد عادي از نظر ويژگي هاي جمعيت شناختي با آنها همتاسازي شد. داده ها به كمك پرسشنامه در پنج بخش اطلاعات دموگرافيكي، مقياس نظام هاي فعال سازي / بازداري رفتاري، پرسشنامه شخصيتي آيزنک، مقياس عاطفه مثبت و منفي، و پرسشنامه اضطراب صفت جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون MANOVA استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه گروه داراي روابط جنسي پرخطر به طور معني داري از نظام فعال سازي رفتاري قوي نسبت به گروه كم خطر (P=0.035)، روان رنجور خويي بالا نسبت به گروه كنترل (P=0.005)، برونگرايي بالا نسبت به گروه كم خطر (P=0.015)، عاطفه مثبت بيشتر نسبت به هر دو گروه كنترل (P=0.023) و گروه كم خطر (P=0.002)، عاطفه منفي بالاتر نسبت به گروه كنترل (P=0.006) برخوردار بودند. گروه داراي روابط جنسي كم خطر به طور معني داري از روان رنجور خويي بالا نسبت به گروه كنترل (P=0.035)، برونگرايي پايين نسبت به گروه كنترل (P=0.008)، عاطفه منفي بالاتر نسبت به گروه كنترل (P=0.048) و صفت اضطرابي بالا نسبت به گروه كنترل (P=0.035) برخوردار بودند. 25 درصد از افراد داراي روابط جنسي پرخطر و 9 درصد از افراد داراي روابط جنسي كم خطر در حين رابطه جنسي از داروهاي روانگردان استفاده مي كردند.
نتيجه گيري: در افراد داراي روابط جنسي نامشروع، صفات شخصيتي مرتبط با نظام مغزي فعال سازي رفتاري با رفتار عدم استفاده از كاندوم همسو مي باشد. صفات شخصيتي مرتبط با نظام مغزي بازداري رفتاري با رفتار استفاده مداوم از كاندوم همسو مي باشد. وجود رابطه جنسي نامشروع با اختلال شخصيت همراه است.