مقاله مقايسه صفات مورفولوژيک و عملکرد هيبريدهاي پربرگ و تجارتي ذرت دانه اي در منطقه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه 573 تا 584 منتشر شده است.
نام: مقايسه صفات مورفولوژيک و عملکرد هيبريدهاي پربرگ و تجارتي ذرت دانه اي در منطقه تهران
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله هيبريد پربرگ
مقاله هيبريد تجارتي
مقاله صفات مورفولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري لاريجاني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خالص رو شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه صفات مورفولوژيک و عملکرد هيبريدهاي پربرگ ذرت و مقايسه آنها با هيبريدهاي تجارتي آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال زراعي 84-85 با سه تکرار و به صورت بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد. پس از انجام آزمايش هاي مربوط به سازگاري و شناسايي اينبردلاين هاي پربرگ وارداتي و لاين هاي تجارتي موجود در کشور، بهترين اينبردلاين ها انتخاب گرديدند و هيبريدها (سينگل کراس ها) از تلاقي اينبردهاي واراداتي انتخابي و هم چنين از تلاقي اينبردهاي وارداتي با اينبردهاي تجارتي ايراني به دست آمدند و مورد مقايسه و بررسي قرار گرفتند. بين تعداد برگ هاي بالا و پايين بلال، عملکرد بيولوژيک، طول بلال، ارتفاع گياه و فاصله بين تاسل و بلال، طول ميانگره، ارتفاع بلال، سطح برگ هاي بالا و پايين بلال در سينگل کراس ها تفاوت معني داري در سطح 1% وجود داشت. هيبريد ليفي b7xa4  بالاترين و هيبريدهاي تجارتي پايين ترين تعداد برگ هاي بالاي بلال را دارا بودند. بيشتر هيبريدهاي داراي ژن پربرگ (Lfy1) تعداد برگ هاي بالا و پايين بلال بيشتري نسبت به هيبريدهاي تجارتي داشتند. تعدادي از سينگل کراس هاي پربرگ عملکردي مشابه هيبريدهاي تجارتي داشتند و تعدادي نيز عملکرد بالاتري توليد نمودند. افزايش قابل ملاحظه پتانسيل عملکرد در ذرت پربرگ به آساني قابل توجيه است زيرا که ژن پربرگي به راحتي توليد سطح برگ را در ذرت تقريبا به دو برابر افزايش مي دهد. به علت افزايش تعداد برگ ها در سينگل کراس هاي پربرگ و افزايش نيافتن ارتفاع گياه به ازاي افزايش هر برگ فاصله ميانگره ها در اين هيبريد نسبت به هيبريدهاي تجارتي کاهش يافت. سينگل کراس پربرگ b2xa4 و هيبريد تجارتي SC108 به ترتيب بيشترين (10.22 t/ha) و کمترين (6.37 t/ha) عملکرد دانه را توليد نمودند. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که سينگل کراس هاي ليفي b7xa4 و b2xa4 هر دو از نظر توليد ماده خشک بهتر از ساير سينگل کراس ها بوده و سينگل کراس پربرگ b2xa4 ماکزيمم عملکرد دانه را داشت.