مقاله مقايسه عملكرد و شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد در ارقام بهاره گونه هاي كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 401 تا 417 منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد و شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد در ارقام بهاره گونه هاي كلزا
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزاي معمولي (B. napus)
مقاله شلغم روغني (B. rapa)
مقاله خردل هندي (B. juncea)
مقاله شاخص هاي رشدي
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آروين پويا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملكرد و شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد در بين 13 رقم بهاره كلزا از سه گونه Brassica napus،Brassica rapa  و Brassica Juncea آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي طرق، مشهد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اجرا درآمد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين ارقام از نظر عملكرد، ماده خشك كل و شاخص سطح برگ تفاوت معني داري وجود داشت. ميانگين عملكرد دانه در ارقام بهاره گونه كلزاي معمولي (B. napus) بيشتر از ارقام گونه شلغم روغني (B. rapa) بود. به جز سرعت رشد نسبي، مقادير ساير شاخص هاي رشد در ارقام گونه كلزاي معمولي بيشتر از ارقام گونه شلغم روغني بود. حداكثر ماده خشك كل با دريافت 1105.3 درجه روز رشد و در مرحله پر شدن غلاف به دست آمد. حداكثر سطح سبز با دريافت 744.7 درجه روز رشد و در مرحله گلدهي به دست آمد و بعد از آن شاخص سطح سبز به طور تدريجي و با شيب ملايم كاهش يافت. حداكثر سرعت رشد محصول با دريافت 867.9 درجه روز رشد و در مرحله پايان گلدهي حاصل شد. در بررسي ضرايب همبستگي مجموع گونه ها و داخل گونه ها مشاهده شد كه ماده خشک کل وشاخص سطح برگ داراي ضرايب بالاتر همبستگي نسبت به ساير شاخص هاي رشدي با عملكرد بودند.