مقاله مقايسه عوارض انفوزيون زيرجلدي و وريدي در بيماران بستري در بخش نورولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان 1388 در نشريه پرستاري ايران از صفحه 84 تا 91 منتشر شده است.
نام: مقايسه عوارض انفوزيون زيرجلدي و وريدي در بيماران بستري در بخش نورولوژي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپودرموکلايزيس
مقاله انفوزيون زيرجلدي
مقاله انفوزيون وريدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدين زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپودرموکلايزيس روش تجويز مايعات است که از سال 1980 به طور فزاينده اي در کنار انفوزيون وريدي به خصوص در سالمندان و طب تسکيني مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آن که استفاده از انفوزيون زيرجلدي در حال افزايش است، هنوز نياز به اطلاعات مهمي در مورد ايمن بودن و عوارض ناشي از آن وجود دارد. هدف از اين مطالعه، مقايسه عوارض دو روش انفوزيون زيرجلدي و وريدي در بيماران سالمند بود.
روش بررسي: اين پژوهش، يک مطالعه از نوع کارآزمايي باليني بود. اين تحقيق در بخش نورولوژي بيمارستان گلستان اهواز انجام گرديد. 80 بيمار با سن 65 سال به بالا و با تشخيص استروک به طور تصادفي در دو گروه انفوزيون زيرجلدي و وريدي محلول نرمال سالين قرار گرفتند. براي ثبت اطلاعات نمونه ها و عوارض جانبي مشاهده شده از چک ليست، و براي تعيين شدت درد محل انفوزيون از مقياس ديداري درد (VAS) استفاده گرديد. عوارض جانبي موضعي برحسب وسعت به دو گروه مينور (تا 10 سانتي متر) و ماژور (بيشتر از 10 سانتي متر) طبقه بندي شدند. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار استنباطي، نظير تي تست و کاي اسکور استفاده گرديد.
يافته ها: تعدادي از بيماران عوارض جانبي موضعي را تجربه کردند (45 درصد گروه زيرجلدي، 40 درصد گروه وريدي). عوارض موضعي ماژور در گروه زير جلدي (ادم و هماتوم شديد) 16 درصد و در گروه وريدي (فلبيت و هماتوم شديد) 19 درصد اتفاق افتاد. شايع ترين عارضه در گروه زيرجلدي، ادم موضعي (45 درصد) و در گروه وريدي، فلبيت (38 درصد) بود. دو روش از نظر فراواني بروز عوارض جانبي موضعي تفاوت آماري معني دار نداشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که جايگزيني مايعات با هيپودرموکلايزيس به اندازه روش انفوزيون وريدي در سالمندان ايمن و قابل استفاده است. بنابراين، در بيماراني که قادر به دريافت مايعات از طريق خوراکي نبوده و يا دسترسي به وريدهاي آن ها کار دشواري است، مي توان به راحتي از روش هيپودرموکلايزيس استفاده نمود.