مقاله مقايسه فراواني هليکوباکتر پيلوري در زنان بارور و نابارور با استفاده از فناوري هاي ELISA و PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 15 تا 20 منتشر شده است.
نام: مقايسه فراواني هليکوباکتر پيلوري در زنان بارور و نابارور با استفاده از فناوري هاي ELISA و PCR
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نازايي
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله زنان
مقاله ELISA؛ PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هرچند هليكوباكتر پيلوري عامل گاستريت مي باشد، اما با توجه به خصوصيات آن به نظر مي رسد که بتواند در دستگاه تناسلي كلونيزه و خطر ناباروري را افزايش دهد. هدف از اين مطالعه مقايسه فراواني هليکو باکتر پيلوري در زنان بارور و نابارور به روش هاي ELISA و  PCRبود. تا بتوان به ارتباط بين هليکوباکتر پيلوري با نازايي در زنان پرداخت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي 250 زن شامل (%52.4) 131 نابارور (مورد) و (%47.6) 119 بارور (شاهد) مراجعه کننده به مرکز تحقيقات درماني ناباروري يزد بررسي شدند. پس از جمع آوري نمونه خون آزمايش اليزا انجام شد و ميزان IgG و IgM در افراد مشخص گرديد. همزمان دو سوآب از واژن افراد جهت انجام آزمون PCR تهيه گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي T-test و مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: از 250 نفر تيتر آنتي بادي در 158 نفر (%63.2) شامل 78 نفر گروه مورد (%65.54) و 80 نفر (%61.1) گروه شاهد، مثبت بود (P=0.463). IgM در کليه نمونه ها منفي بود. ننايج نشان داد كه در 3 نفر (%100) از افرادي که علت نازايي آنها Ovarian Factor بود، در 26 نفر (%70.2) با علت Polycystic Ovarian، در 18 نفر (%52.5) با علت Tubal Factor و در 21 نفر (%50) با علت نازايي نامشخص تيتر آنتي بادي مثبت بود. بيشترين موارد مثبت تيتر آنتي بادي در گروه هاي سني 39-30 سال بود (گروه هاي شاهد و مورد به ترتيب %61.2 و %63.6)، که معني دار نبود
نتيجه گيري: هر چند ميانگين تيتر IgG در زنان نابارور بيشتر است اما معني دار نيست. بنابراين، به نظر مي رسد که عفونت هليکوباکتر پيلوري با نازايي ارتباط نداشته باشد. اما، موارد مثبت تيتر آنتي بادي در صورتPolycystic Ovarian  بيشتر است. آيا ممکن است که باکتري مزبور در ايجاد آن نقش داشته باشد؟