مقاله مقايسه كارآيي نانو زئوليت Y و نانو زئوليت Y اصلاح شده (SMZ) در حذف فسفر از محلول هاي آبي (مطالعه ايزوترمي و سنتيکي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در سلامت و محيط ايران از صفحه 27 تا 36 منتشر شده است.
نام: مقايسه كارآيي نانو زئوليت Y و نانو زئوليت Y اصلاح شده (SMZ) در حذف فسفر از محلول هاي آبي (مطالعه ايزوترمي و سنتيکي)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوزئوليت Y
مقاله نانوزئوليت Y اصلاح شده
مقاله فرآيند جذب
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ساقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غديري كمال
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فسفر همانند نيتروژن ماده غذايي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي است و مي تواند در پديده اتروفيكاسيون آب هاي سطحي نقش داشته باشد. فسفر از فاضلاب هاي شهري و صنعتي وارد محيط هاي آبي مي گردد و عامل اصلي محدود كننده رشد جلبك ها مي باشد كه مي تواند مشكلات زيادي رابراي منابع آبي به وجود آورد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تجربي- كاربردي مي باشد كه در مقياس آزمايشگاهي و به صورت بسته(بچ) انجام گرفته است. نانو زئوليت  Yو نانو زئوليت  Yاصلاح شده (Surfactant Modified Zeolite) SMZ با سورفكتانت هگزا دسيل تري متيل آمونيوم – برمايد در مجاورت با غلظت هاي مختلفي از محلول فسفر قرار گرفتند سپس متغير هاي آزمايش شامل pH (4، 7 و 12) و زمان ماند (30، 60، 90، 120، 150، 180 دقيقه)، غلظت زئوليت (0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1 گرم) و غلظت اوليه فسفات (5، 10، 15 ميلي گرم بر ليتر) مورد بررسي قرار گرفتند. غلظت فسفات با استفاده از روش استاندارد موليبدات آمونيوم و كلريد قلع و با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتري درطول موج 680 نانو متر قرائت گرديد.
يافته ها:نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه با افزايش زمان ماند، كاهش pH، افزايش غلظت زئوليت و كاهش غلظت اوليه فسفات كارآيي حذف افزايش مي يابد و داده هاي به دست آمده در اين تحقيق از ايزوترم هاي جذب لانگمير و فرولندليخ به خوبي تبعيت مي كنند  (R2>0.997)و (R2>0.996). همچنين داده هاي به دست آمده در اين تحقيق نشان مي دهند، جذب فسفر از مدل سنتيكي درجه اول به خوبي تبعيت مي كنند (R2>0.963).
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهند كه كارآيي نانو زئوليت  Yاصلاح شده نسبت به نانو زئوليت Y در شرايط ثابت، بيشتر مي باشد. با نتايج به دست آمده در اين تحقيق مي توان نانو زئوليت Y را بعنوان جاذبي مناسب با كارآيي بالا جهت حذف فسفر از منابع آب آلوده به فسفر معرفي نمود.