مقاله مقايسه لوله حنجره اي ساکشن دار تيپ 2 يک بار مصرف با نوع چند بار مصرف براي تهويه بيماران تحت جراحي کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 18 تا 25 منتشر شده است.
نام: مقايسه لوله حنجره اي ساکشن دار تيپ 2 يک بار مصرف با نوع چند بار مصرف براي تهويه بيماران تحت جراحي کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسيله
مقاله لوله حنجره اي ساکشن دار
مقاله لاپاراسکوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: مقبولي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زند فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لوله حنجره اي ساکشن دار تيپ دو آخرين نوع از خانواده لوله حنجره اي است که براي نگهداري راه هوايي طي تهويه کنترله در هنگام بيهوشي عمومي به کار مي رود. هدف از اين پژوهش مقايسه کارآيي لوله حنجره اي ساکشن دار يک بار مصرف با نوع چند بار مصرف براي حفظ راه هوايي در اعمال جراحي کله سيستکتومي به روش لاپاراسکوپي است.
مواد و روش ها: تعداد 60 بيمار که کانديد جراحي کله سيستکتومي لاپاراسکوپي در محدوده سني 81-16 سال و درجه  ASAيک يا دو بودند انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه 30 نفره تقسيم شدند. پس از القاي بيهوشي از يکي از دو وسيله مزبور براي حفظ راه هوايي و تهويه بيمار استفاده شد. راحتي در جاگذاري، کيفيت فشار راه هوايي، نماي ديد فيبر اپتيک و عوارض پس از عمل بررسي گرديد.
يافته ها: ميزان موفقيت جاگذاري دو وسيله در اولين و دومين اقدام به لوله گذاري در هر دو گروه مساوي بود (%96.6).
عدم موفقيت در جاگذاري لوله حنجره اي در هر دو گروه لوله حنجره اي يک بار مصرف و چند بار مصرف نيز يکسان بود (يک مورد در هر يک از گروه ها). همچنين ناتواني در تهويه بيمار پس از دميدن گاز دي اکسيد کربن به داخل پريتوئن در گروه LTS-D يک مورد و در گروه  LTS-IIدو مورد بود.
تمامي بيماران از نظر احتمال بروز عوارض ريوي در حين و پس از عمل جراحي مورد بررسي قرار گرفتند. هيچ موردي از آسپيراسيون ريوي و يا وجود ترشحات دستگاه گوارش روي لوله ها در هيچ کدام از گروه ها مشاهده نگرديد. عوارض حلقي پس از عمل جراحي درهر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت. اين عوارض در هر دو گروه شيوع تقريبا يکساني داشت.
نتيجه گيري: هر دو وسيله مورد بحث مي توانند راه هوايي ايمني را در جراحي کله – سيستکتومي لاپاراسکوپيک ايجاد کنند. هر دو کارآيي باليني مشابه داشته و کارگذاري آنها آسان است.