مقاله مقايسه ميزان درد، ناتواني و عوارض رواني ناشي از کمردرد مزمن در زنان پيش و پس از يک دوره ورزش ثبات دهنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در المپيك از صفحه 125 تا 134 منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان درد، ناتواني و عوارض رواني ناشي از کمردرد مزمن در زنان پيش و پس از يک دوره ورزش ثبات دهنده
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله کمردرد مزمن
مقاله ورزش هاي ثبات دهنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مينونژاد هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي بروجني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرين يكي از مهم ترين درمان هاي توصيه شده به بيماران مبتلا به كمردرد مزمن است و تا به حال تمرينات مختلفي براي درمان اين بيماران پيشنهاد شده است. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از مقايسه درد، ناتواني، و عوارض رواني ناشي از کمردرد مزمن پيش و پس از يک دوره ورزش ثبات دهنده. بدين منظور 16 زن مبتلا به کمردرد مزمن با دامنه سني 20 تا 40 سال به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. شدت درد، ناتواني، و سلامت رواني تمامي آزمودني ها به ترتيب با استفاده از پرسشنامه هاي کبک، اوسوستري، و فهرست کنترل  R-SCL-90سنجيده شد. اين اندازه گيري ها پس از 14 جلسه پي درپي ورزش ثبات دهنده تکرار گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون t زوجي نشان داد ميزان درد و ناتواني بيماران به ترتيب 50.9 و 50.2 درصد کاهش يافت. همچنين، ميزان افسردگي و اضطراب نيز کاهش داشت (P=0.001). با توجه به يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که ورزش هاي ثبات دهنده در ارزيابي ذهني بيماران نسبت به درد، سطح ناتواني، افسردگي، و اضطراب نقش مثبتي دارد.