مقاله مقايسه ميزان ريزنشت فيشورسيلانت با استفاده از سيستم سلف اچ ادهزيو و ادهزيو نسل پنجم در شرايط آلودگي يا عدم آلودگي به بزاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه 113 تا 120 منتشر شده است.
نام: مقايسه ميزان ريزنشت فيشورسيلانت با استفاده از سيستم سلف اچ ادهزيو و ادهزيو نسل پنجم در شرايط آلودگي يا عدم آلودگي به بزاق
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلف اچ ادهزيو
مقاله باندينگ
مقاله فيشور سيلانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصير ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خانه مسجدي ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کنترل کامل جهت پيشگيري از آلودگي در داخل دهان مشکل است. به منظور کاهش اثرات مخرب اتصال سيلانت به ميناي آلوده به بزاق، کاربرد ماده ادهزيو در زير سيلانت پيشنهاد شده است. هدف از اين بررسي، مقايسه ميزان ريزنشت فيشورسيلانت در دو نوع سيستم سلف اچ ادهزيو و يک نوع ادهزيو نسل پنجم در شرايط آلودگي يا عدم آلودگي به بزاق بود.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي، 60 دندان پره مولر دايمي بدون پوسيدگي فک بالا به 6 گروه 10 تايي تقسيم شدند. در گروه 1: اسيد + بزاق + Single Bond سيلانت، گروه 2: اسيد + Single Bond + سيلانت، گروه 3: بزاق + S3Bond + سيلانت، گروه 4: S3 Bond + سيلانت گروه 5: بزاق + Protect Bond + سيلانت و گروه 6: Protect Bond + سيلانت استفاده شد. دندانها 1000 سيکل در دماي 5-55oC ترموسايکل شدند و براي 24 ساعت در محلول فوشين بازي2%  قرار گرفتند. سپس نمونه ها برش زده شده و با استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي 40X مشاهده گرديدند. نتايج با آزمون هاي آماري Kruskal-Wallis و Dunn بررسي شدند.
يافته ها: آزمون Dunn نشان داد گروه 2 ريزنشت کمتري را نسبت به گروه 4 و 6 دارد. همچنين گروه 6، ريزنشت کمتري را نسبت به گروه 4 نشان داد. گروه 1 ريز نشت کمتري را نسبت به گروه 3 و 5 نشان داد ولي گروه 3 و 5 اختلاف معني داري نداشتند و به طور کلي، در گروه هاي در ارتباط با بزاق افزايش در ميزان ريزنشت مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: يافته ها بيان مي کند که بهترين روش سيلانت تراپي در شرايط آلودگي يا عدم آلودگي به بزاق، کاربرد اسيد اچينگ و باندينگ است و کاربرد باندينگ سلف اچ در دندان هاي دايمي توصيه نمي شود.