مقاله مقايسه نتايج حاصل از تمپانوپلاستي با استفاده از گرافت با پري کندريوم – غضروف و فاسيا تمپوراليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه 63 تا 66 منتشر شده است.
نام: مقايسه نتايج حاصل از تمپانوپلاستي با استفاده از گرافت با پري کندريوم – غضروف و فاسيا تمپوراليس
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازسازي پرده صماخ
مقاله تمپانوپلاستي
مقاله عفونت مزمن گوش مياني
مقاله غضروف پري کندريوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدبصير
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني فرد هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده ازغضروف در بازسازي پرده تمپان به خصوص در مواردي مانند اختلال عمل کرد لوله استاش و پروسه هاي چسبنده معمول مي باشد.مزيت غضروف نسبت به غشاي مخاطي در اين است که به خوبي در محل قرار مي گيرد. اما ممکن است عبور صدا از پرده را دچار اختلال کند. هدف از اين مطالعه بررسي اين امر است که شنوايي به دنبال تمپانوپلاستي با گرافت نازکي از پري کندريوم – غضروف چه تفاوتي با تمپانوپلاستي به وسيله فاسياتمپوراليس دارد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني در گروهي از بيماران از برش هاي نازکي از غضروف همراه با پري کندريوم به عنوان گرافت و در گروه ديگر از فاسياي تمپوراليس حين عمل تمپانوپلاستي استفاده شد و نتايج ميزان موفقيت ترميم پرفوراسيون پرده تمپان وSRT  پس از تمپانوپلاستي در دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري مقايسه گرديد.
نتايج: پس از يک سال ميزان موفقيت از نظر ترميم پرفوراسيون در گروه با فاسيا تمپوراليس 98 درصد ودرگروه پري کندريوم غضروف 8.96 درصد بود. ميانگين بهبودي  SRTدر گروه غضروف – پري کندريوم 17.9 دسي بل و در گروه تمپوراليس فاسيا 21.6 دسي بل بوده است. مابين ميزان بهبودي SRT پس از عمل جراحي در دو گروه اختلاف آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد استفاده از گرافت غضروفي حين تمپانوپلاستي علاوه بر قابليت مناسب در حفظ استحکام پرده تمپان با نتايج شنوايي قابل قبولي همراه است.