مقاله مقايسه نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن در ورزشكاران سالم و مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در توانبخشي از صفحه 40 تا 45 منتشر شده است.
نام: مقايسه نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن در ورزشكاران سالم و مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ثباتي عملكردي مچ پا
مقاله توجه
مقاله راه رفتن
مقاله سيستم آناليز حرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به ميزان شيوع بالاي بي ثباتي عملكردي مچ پا در ميان ورزشكاران و نياز اين افراد براي انجام چند فعاليت به صورت همزمان در زمين مسابقه، اين مطالعه با هدف مقايسه نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن بين ورزشكاران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و همتايان سالم انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي مورد- شاهدي، 16ورزشكار مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و 16 همتاي سالم با نمونه گيري ساده انتخاب شدند. اين مطالعه از نوع سه عاملي مختلط و با الگوي تكليف دو گانه بوده و از سيستم تحليل حركت استفاده شد. زمان و طول گام، زمان، طول، فركانس و پهناي قدم و زمان ايستايشStance) ) و زمان نوسان (Swing) قدم در حالي كه داوطلبين 2 دشواري از تكليف راه رفتن (شامل راه رفتن روي دستگاه تردميل با دو سرعت 1/2 و 6/3 كيلومتر در ساعت) و 2 تحميل تكليف شناختي (شامل تحميل صفر و شمارش معكوس) را تجربه مي كردند، اندازه گيري و داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور خي، تحليل واريانس سه طرفه مختلط و تي مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: آزمون تحليل واريانس مختلط 2×2×2 (2 گروه×2دشواري تكليف راه رفتن×2 دشواري تكليف شناختي) اثر متقابل گروه در وضعيت را بر طول گام معنادار نشان داد (p=0.03)، به نحوي كه در مواجهه با تكليف شناختي در بيماران افزايش طول گام ولي در گروه سالم كاهش طول گام ديده شد. همچنين فركانس قدم در گروه بيمار معنادار شد.(p=0.049)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه بي ثباتي عملكردي مچ پا با افزايش نيازهاي توجهي كنترل راه رفتن همراه است.
بنابراين تحميل تكليف شناختي ممكن است بتواند به عنوان يك استراتژي مؤثر در برنامه ورزشي و درماني مبتلايان به بي ثباتي عملكردي مچ پا منظور گردد.