مقاله مقايسه هوش هيجاني، سلامت رواني و جسماني مشاغل مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در روان شناسي كاربردي از صفحه 7 تا 27 منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني، سلامت رواني و جسماني مشاغل مختلف
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جسماني
مقاله سلامت رواني
مقاله مشاغل
مقاله هوش هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازيان سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين رابطه بين شغل، جنس، سلامت رواني و جسماني با هوش هيجاني مشاغل مختلف است.
روش: پژوهش پس رويدادي است و در آن 150 نفر از مديران ارشد سازمان ها، روسا، معاونين و اساتيد دانشگاه، دبيران، کارمندان، کارگران و کشاورزان استان زنجان با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت رواني (MHI، 1983)، فهرست سلامت جسمي (PHC، 2004)، مقياس هوش هيجاني (EIS، 1998) و فرم اطلاعات جمعيت شناختي را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش هاي ضريب همبستگي و تحليل واريانس يک و چند متغيري و رسم نمودار تحليل شد.
يافته ها: نشان داد که رابطه شغل با دو زير مقياس سلامت رواني يعني بهزيستي و درماندگي رواني، سلامت جسمي عيني و ذهني و هوش هيجاني معنادار است. اثر اصلي جنس بر هيجاني معنادار و بر سلامت جسمي عيني معنادار نبود.
نتيجه گيري: شغل بر سلامت جسمي و رواني و هوش هيجاني اثرگذار است. اين يافته مي تواند راه گشاي سياستگذاري مناسب در زمينه آسيب شناسي مشکلات صاحبان مشاغل و ارايه برنامه هاي پيشگيرانه و برنامه هاي مرتبط با ارتقا بهره وري در سازمان ها باشد.