مقاله مقايسه وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان و همسران افراد عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در طب جانباز از صفحه 9 تا 13 منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان و همسران افراد عادي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله همسران جانبازان
مقاله همسران افراد عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي صدراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: جنگ هاي بزرگ با قرباني هاي فراوان آن، نه تنها زندگي انسان ها را به سوي قرارگاه آرامش و امنيت رواني سوق نداد، بلکه بيمارستان هاي رواني را با مراجعين فراوان رو به رو کرد و هر روز بر شمار بيماري هاي رواني و ناهنجاري ها افزود.
هدف: با توجه به شرايط ويژه همسران جانبازان، هدف از اين پژوهش مقايسه وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان با همسران افراد عادي است.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع مقطعي – مقايسه اي است. نمونه پژوهش 300 نفر (150 همسر جانباز و 150 همسر افراد عادي) بوده و به شيوه نمونه گيري، تصادفي منظم انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سلامت رواني (SCL90-R) و مشخصات دموگرافيک استفاده گرديد.
يافته ها: داده ها با استفاده از آزمون تحليل چند متغيره (مانوا) تجزيه و تحليل شد. تحليل داده ها نشان داد که بين وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان و همسران افراد عادي تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث: جنگ به عنوان يک عامل فشار رواني شديد پيامدهاي گسترده رواني، اجتماعي، فرهنگي و فردي دارد و در طي نسل هاي متمادي بر اعضاي يک جامعه تاثير مي گذارد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که همسران جانبازان در مقايسه با همسران افراد عادي از ترس مرضي، افسردگي، پارانوئيد، روان پريشي، شکايات جسماني، حساسيت فردي، وسواس، اضطراب و پرخاشگري بيشتري برخوردار بودند.