مقاله مقايسه و بررسي وجود باكتريهاي سرمادوست در فيله فيل ماهي پرورشي بسته بندي شده به روش Sous Vide در يخچال و انجماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1386 در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه 39 تا 50 منتشر شده است.
نام: مقايسه و بررسي وجود باكتريهاي سرمادوست در فيله فيل ماهي پرورشي بسته بندي شده به روش Sous Vide در يخچال و انجماد
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسته بندي غذاهاي دريايي
مقاله بسته بندي Sous Vide
مقاله عمل آوري ماهي خاوياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف زاده مينا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي آراني ابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فيله فيل ماهي پرورشي به روش Sous Vide بسته بندي و در شرايط يخچال و انجماد (دماي 2 و (-18oC نگهداري گرديد. تعداد ۵۵ بسته از نظر خصوصيات فيزيكي وشيميايي و كيفيت به مدت دوازده هفته ارزيابي شد. براي بررسي كيفيت فرآورده از آزمايشهاي ميكروبي، شيميايي و حسي استفاده شد. سنجش ميكروبي با شمارش كلي باكتريها و شمارش باكتريهاي سرمادوست شامل سودوموناس، آئروموناس و سراشيا صورت گرفت. با استفاده از آزمايشهاي شيميايي،pH  و درصد جذب نمك اندازه گيري شد. مقدار جذب نمك و pH در نمونه هاي عمل آوري شده به روشLTLT (low temperature long time)  در مقايسه با روش HTST (high temperature short time) بيشتر بود. بر اساس آناليز آماري‏‏T-test  در ميزان باكتريهاي سرمادوست در نمونه هاي پاستوريزه شده به روش HTST و LTLT در دماي انجماد و يخچال اختلاف معناداري مشاهده گرديد (p<0.05).
آلودگي به باكتري آئروموناس در نمونه ها تا پايان مدت زمان نگهداري منفي بود. در شمارش كلي باكتريها، باكتري سودوموناس در تمام نمونه هاي آزمايشي مشاهده شد. باكتري سراشيا صرفا در نمونه عمل آوري شده با روشHTST  مشاهده شد. شمارش كلي باكتريها و باكتري سودوموناس در نمونه عمل آوري شده به روش HTST در مقايسه با روش LTLT بيشتر بود.
از نظر حسي نمونه هاي عمل آوري شده با اين روش از كيفيت مطلوبي برخوردار بودند. نمونه هاي عمل آوري شده به روش HTST و LTLT به مدت شش و ده هفته در يخچال داراي كيفيت خوبي بودند. در دماي -18oC كيفيت تمام نمونه هاي آزمايشي تا پايان مدت زمان نگهداري مطلوب بود.