مقاله مقايسه پيامد دو روش درمان لاپاراسكوپي در اندومتريوز تخمداني: سيستکتومي و كوتريزاسيون کيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 143 تا 148 منتشر شده است.
نام: مقايسه پيامد دو روش درمان لاپاراسكوپي در اندومتريوز تخمداني: سيستکتومي و كوتريزاسيون کيست
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندومتريوز تخمداني
مقاله سيستکتومي
مقاله كوتريزاسيون كيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيحي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مرمضي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اندومتريوز تخمداني يکي از بيماري هاي زنان در سنين باروري است. به خوبي مشخص شده است که از جمله شايع ترين علايم اندومتريوز تخمداني درد و نازايي است. اما جنبه هاي متعددي از اين بيماري از جمله موثرترين روش درماني هنوز به خوبي مشخص نشده است. در اين مطالعه، ما به بررسي کارايي دو روش جراحي لاپاراسکوپيک اندومتريوز تخمداني يعني سيستکتومي و كوتريزاسيون به خصوص از نظر ميزان کاهش درد، ميزان باروري و عود بيماري پرداخته ايم.
روش بررسي: در اين مطالعه گذشته نگر، 85 بيمار مبتلا به اندومتريوما به دو گروه تقسيم شدند. يک گروه تحت درمان كوتريزاسيون قرار گرفتند(گروه A) و براي گروه ديگر سيستکتومي انجام شد (گروه 30 (B بيمار در گروه A و 55 بيمار در گروه B قرار گرفتند. سپس 2 گروه از نظر ميزان عود علايم بيماري به خصوص درد و ميزان باروري بعد از عمل مقايسه شدند.
يافته ها: ميزان عود علايم به خصوص درد لگني بعد از يک سال در گروه 83.3, A درصد و در گروه 76.4, B بود. در اين مورد تفاوت معناداري مشاهده نشد. ميزان باروري بعد از عمل بعد از يک سال به طور معناداري در گروه 73.3) A درصد) بالاتر از گروه 36.4) B درصد) بود. ميزان عود بيماري در گروه 23.3) A درصد) پايين تر از گروه 34.5) B درصد) بود که اين تفاوت معنادار نبود.
نتيجه گيري: كوتريزاسيون كيست نسبت به روش سيستکتومي انتخاب بهتري در درمان اندومتريوما است به خصوص از نظر ميزان باروري بعد از عمل، چرا که روش سيستکتومي مي تواند باعث کاهش ذخيره تخمداني شود.