مقاله مقايسه کارايي و اثربخشي داروخانه مرکز آموزشي درماني فيروزگر پيش و پس از برون سپاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مديريت سلامت از صفحه 59 تا 70 منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي و اثربخشي داروخانه مرکز آموزشي درماني فيروزگر پيش و پس از برون سپاري
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله اثربخشي
مقاله برون سپاري
مقاله داروخانه بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توراني سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي مقدم سارا
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اقتصاد رقابتي، مراقبت هاي بهداشتي درماني را ناچار به استفاده از رويکردها و ابزارهاي نوين مديريتي کرده است. يکي از موثرترين ابزارها برون سپاري است. برون سپاري فوايد بسيار دارد و راه حلي جهت گريز از محدوديت هاي مالي است و سرمايه گذاري کمتري نياز دارد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – مقطعي و کاربردي از داده هاي سال هاي 1384-86 بيمارستان فيروزگر استفاده کرده است. داده ها از طريق پرسشنامه، مصاحبه هدايت شده حضوري، مطالعه اسناد مالي بيمارستان و نيز مستندات واحد آمار استخراج و توسط نرم افزارهاي Excel و SPSS با آزمون هاي t و Wilcoxon تحليل شده اند.
يافته ها: با واگذاري داروخانه ماهيانه مبالغ بسيار در هزينه هاي پرسنلي و هزينه خريد دارو صرفه جويي شده است. بيمارستان ماهيانه 100 ميليون ريال، بابت اجاره مکان داروخانه از شرکت تعاوني طرف قرارداد دريافت نموده است. تعداد پرسنل داروخانه از 9 نفر به 14 نفر و سطح تحصيلات آنان نيز به ميزان قابل توجهي افزايش، زمان صرف شده روزانه توسط مدير کاهش و رضايت مسوولان بخش هاي درماني بيمارستان افزايش يافته است، از ميان 19 فعاليت مورد بررسي در 10 مورد اختلاف معني دار مي باشد. تعداد نسخه هاي پيچيده شده داروخانه نيز افزايش يافته است.
نتيجه گيري: درکارايي و اثربخشي داروخانه بهبود حاصل شده که نشان مي دهد برون سپاري فعاليت هاي داروخانه در بيمارستان فيروزگر موفقيت آميز بوده است.