سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی طهماسبی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،نکا ،ایران
مجید آقابابایی – استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)،
محمد وطن خواه – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
زهرا رحمانی گرجی – دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده:
با استفاده بهینه از تولیدات پراکنده و بکارگیری آنها در اندازه و مکان مناسب در سیستم توزیع می توان تلفات خط را تا حد زیادی کاهش داد. هدف اصلی این مقاله تعیین اندازه و مکان بهینهی ژنراتورهای تولید پراکنده به وسیلهی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و مقایسه آنها با یکدیگر میباشد نوآوری اصلی این مقاله استفاده از کدگذاری جدید در الگوریتم ژنتیک وهمچنین بدست آوردن توان های اکتیو و راکتیو تولیدات پراکنده برای دست یابی به کاهش بیشتر تلفات خط است. در روش ارائه شده نتایج قرار گیری دو نوع از تولیدات پراکنده در شبکه ی توزیع در سه حالت در سیستم توزیع با حالتی که هیچ تولید پراکنده ای نداریم مورد بررسی قرار می گیرد. این روش پیشنهادی در سیستم ٣٣ شینIEEE تست شده است و نتایج بدست آمده گویای تاثیر بهینهی اینالگوریتم تکامل یافته می باشد