سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه سادات همراز – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد بوانات
ناصر شاهنوشی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مطالعه به بررسی الگوی کشت موجود محصول انار در 6 شهرستان منتخب استان خراسان رضوی و مقایسه آن با الگوی حاصل ازشاخص هزینه منابع داخلی میپردازد. دادههای مورد استفاده در این مطالعه از طریق تکمیل 400 پرسشنامه در شهرستانهای منتخب بهدست آمدهاست. نتایج بیانگر این است که در اکثر شهرستانهای مورد بررسی الگوی کشت موجود با الگوی کشت مبتنی بر مزیت نسبی سازگار نیست