سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت م
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
رحیم مهدیزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه ترب

چکیده:

دراین تحقیق برخی خواص فیزیکی دانه های گندم، عدس و ماش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. خواص فیزیکی اندازه گیری شده عبارت بودند از: ابعاد، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، وزن هزار دانه، چگالی ذره وتوده، ضریب اصطکاک استاتیکی و سرعت حد. نتایج حاصله به ترتیب برای دانه های گندم، عدس و ماش به این شرح است : رطوبت اولیه دانه ها 9/8 ، 10/2 ، 9/1 d.b % وزن هزار دانه 33/3 ، 60/08 ، 48/47g چگالیتوده 769/46 ، 790/56 ، 798/88kg/m3 چگالی ذره 1267/02 ، 1262/38 ، 1299/45 kg/m3 تخلخل 0/39، 0/37 ، 0/38 و ضریب اصطکاک استاتیکی با آه ن گالوانیزه 0/31 ، 0/26 ، 0/29 همچنین هر نوع از دانه ها به دسته های وزنی با فاصله 0/01 g تقسیم شدند تا تاثیر افزایش وزن دانه ها بر خواص هندسی و سرعت حد دانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد. ایجاد سه دسته وزنی از 0/02 تا 0/05 گرم برای گندم وچهار دسته وزنی از 0/05 تا 0/09 گرم برای عدس و از 0/04 تا 0/08 گرم برای ماش حاصل این تفکیک وزنی بود . قطرهای بزرگ ، متوسط و کوچک به همراه قطرهای میانگین هندسی و ضریب کرویت دانه ها در کلیه دسته های وزنی اندازه گیری شدند. که نتایج نشان دهنده افزایش خطی همهی قطرهای ذکر شده هنگام افزایش جرم دانه ها بود، ضریب کرویت روند افزایش را با افزایش جرم در دانه های گندم وعدس نشان داد، اما در مورد دانه ی ماش نتیجه معکوس و کاهشی بود. همچنین مقادیر ابعادی به دست آمده حاکی از شباهت های ظاهری گندم، عدس و ماش به ترتیب به احجام شناخته شده استوانه، دیسک و کره می باشد. سرعت حد نیز برای کلیه دانه ها در سطوح وزنی مختلف اندازه گیری شد که نتایج حاکی از رشد خطی سرعت حد در بر ابر رشد وزنی دانه ها بود. همچنین سرعت حد به دست آمده برای ماش به دلیل تمرکز جرمی بیشتر دراین دانه، بیشتر از گندم و عدس است