سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیرا خدایاری – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
کریم کمالی – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
یعقوب فتحی پور – گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

کنهها خانواده Tetranychidae از مهمترین آفات گیاهی شناخته شده در جهان هستند . در بین دشمنان طبیعی آنها کنههای خانواده Stigmaeidae جزء مهمترین شکارگرهای آنها محسوب میشوند که ًمعمولا نقش آنها در طبیعت نادیده گرفته میشود . مطالعه بسیاری از ویژگیهای جمعیتی آفات و دشمنان طبیعی آنها در شرایط صحرایی مستلزم نمونهبرداری از جمعیت آنها میباشد . برنامه نمونهبرداری به عنوان یک ابزار تصمیمگیری در مدیریت آفات میباشد و در این میان تعیین الگوی توزیع فضایی آفت و دشمن طبیعی آن نقش موثری را در طراحی یک برنامه مناسب نمونهبرداری ایفا میکند . با اطلاع از تراکم و الگوی توزیع فضایی جمعیت آفت و شکارگر آن و همچنین نوع ارتباط بین آنها میتوان پی به کارایی و عملکرد شکارگر در شرایط صحرایی برد . بررسی تراکم جمعیت کنه Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolskii) و شکارگر آنZetzellia mali Ewing در شهرستان مراغه نشان داد که میانگین تراکم 1385 روی دو رقم سیب گلدن و گلاب درسالجمعیت T. turkestani روی دو رقم به ترتیب 1/022 ± 0/21 و 1/26 ± 0/45 و کنه Z. mali به ترتیب 0/829 ± 0/23 و عدد در هر برگ بود . مقایسه میانگینها نشان داد که میانگین تراکم جمعیتها روی دو رقم تفاوت معنیداری با 1/057 ± 0/25 هم نداشتند . الگوی توزیع فضایی هر دو گونه کنه با روش تیلور، شاخص موریسیتا و شاخص پراکندگی محاسبه گردید . در روش تیلور الگوی توزیع فضایی کنه آفت روی رقم گلاب از نوع تجمعی بود ولی روی رقم گلدن ارتباط معنیداری بین پارامترهای آن وجود نداشت، در مورد شکارگر آن الگوی توزیع فضایی روی هر دو رقم از نوع تصادفی تعیین گردید . سایر روشها موید تجمعی بودن الگوی توزیع فضایی هر دو گونه کنه روی هر دو رقم بودند . نوع عکسالعمل شکارگر نسبت به تراکم جمعیت کنه آفت با گرفتن رگرسیون بین میانگین تراکم جمعیت کنه آفت ( متغیر مستقل ) و کنه شکارگر ( متغیر وابسته ) ، مستقل از تراکم تعیین شد ولی با توجه به تراکم جمعیت دو گونه در طول فصل به نظر میرسد که شکارگر از نوع وابسته به تراکم تأخیردار عمل کرده باشد .