سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
داوود درگاهی – عضو هیئت علمی گروه جنگل داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
هاشم حبشی –
داوود آزادفر – عضو هیئت علمی گروه جنگل داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

آگاهی از تأثیر اجرای شیوههای مختلف مدیریت جنگل بر روی زادآوری و تنوع گونهای به منظور حفظ و توسعه پایدارجنگل بسیار ضروری میباشد . به منظور بررسی تأثیر شیوه پناهی ( تودههای 25 و 45 ساله؛ توده؛ 1 و (2 بر زادآوری و تنوع گونهای و مقایسه آن با تودههای طبیعی ( توده (3 در طرح جنگل داری لوه، تعداد 60 قطعه نمونه 60×60 متری با استفاده از شبکه آماربرداری تصادفی سیستماتیک در جنگل پیاده شد . سپس کلیه اطلاعات درختان شامل گونه و قطر برابر سینه اندازه گیری و ثبت شد . جهت برداشت اطلاعات زادآوری کلیه نهال های کم تر و بیش تر از 1/30 متر ارتفاع اندارهگیری و ثبت شد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از برداشت نشان داد که مقدار و تراکم زادآوری در تودههای طبیعی با تودههای بهرهبرداری شده اختلاف معنیداری در سطح 99 درصد ) p<0/00) دارد . به طوری که بیش ترین مقدار تراکم نهال ها در تودههای بهرهبرداری شده ( توده، (1 مشاهده شد . هم چنین نتایح با توجه به شاخص غنای گونهای، شاخص تنوع ناهمگنی سیمسون و شاخص یکنواختی اسمیت – ویلسون نشان داد که تودههای طبیعی با تودههای بهرهبرداری شده از نظر غنای گونهای و شاخص ناهمگنی سیمسون اختلاف معنیداری داشته و این مقادیر در مقایسه با تودههای بهرهبرداری شده کم تر است اما در مقابل مقدار شاخص یکنواختی بیش تری را دارا میباشد