سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه توکلی – دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –
علی کسراییان –

چکیده:

شوری خاک یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید در مناطق خشک و نیمه خشک است . جوانه زنی مرحله بحرانی و یکی از دوره های حساس چرخه زندگی گیاه است. آفتابگردان یکی از مهمترین دانه های روغنی در جهان است . تاج خروس خودروی یکیاز علف های هرز مهم در مزارع آفتابگردان است . برای بررسی و مقایسه اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی دو رقم آفتابگردان ( رقم های یوروفلور و رکورد ) و علف هرز تاج خروس خودروی آزمایشی در شرایط کنترل شده به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در ظروف پتری انجام شد . سطوح شوری شامل 0 50 100 150 0 میلی مولار نمک کلرید سدیم بود . در هر ظرف پتری حاوی کاغذ صافی به طور جداگانه 25 بذر آفتابگردان و 30 بذر علف هرز تاج خروس خودروی قرار داده شد و بسته به نوع تیمار 5 میلی لیتر آب مقطر و یا محلول نمک افزوده شد و در انکوباتور در دمای 30 درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه های آفتابگردان و تاج خروس خودروی تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه های دو رقم آفتابگردان و تاج خروس خودروی در مقایسه با شاهد آب مقطر به طور معنی داری کاهش یافت . نتایج نشان داد مقاومت بذر آفتابگردان به شوری بیش از تاج خروس خودروی بود و درصد جلوگیری از جوانه زنی بذر و بازدارندگی از رشد بعدی در تاج خروس خودروی بیشتر از آفتابگردان بود.