سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدساعد رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریادانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
احمدرضا صفری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک جامدات و عضو هیئت علمی پژوهشکده زیرسطحی ا
حمید فاضلی – اصفهان شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی دریا
سیاوش رومانی – اصفهان شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

همانطور که می دانیم فرکانسهای طبیعی یک سازه در آب کمتر از فرکانسهای طبیعی ان در خلا می باشد و این به دلیل اثر جرم ا فزوده در آب می باشد. در این مقاله با انجام بررسیهای تحلیلی و تئوری، ارتعاشات طبیعی ورق تقویت شده در آب براساس تئوری ورقهای اوتوتروپ استخراج خواهد شد و سپس یک ورق تقویت شده نمونه ساخته، تست و توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل عددی خواهد شد. در نهایت نتایج حاصل از حل تئوری بدست آمده، تست و تحلیل عددی، با هم مقایسه و درصد خطا در روشهای عددی و تحلیلی بررسی می گردد.