سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
صدیقه السادات سیدرضایی – دانشگاه ازادنیشابور
محمدرضا عبدلی – دانشگاه ازادنیشابور

چکیده:
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکت ها و تاثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت ها معیار با اهمیتی است، پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند وخطر تصمیم های خود را کاهش دهند بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در شرکت هایی را ترجیح می دهند که از روند ثابت سودآوری برخوردارند. این مقاله درپی آن است که به مقایسه خطای پیش بینی سودها در شرکت های هموارسازسود و غیرهموارسازسود بپردازد. داده های مورد نیاز از صورت های مالی ۷۶ شرکت عضو بورس اوراق بهادار، بین سال های ۱۳۸۶ تا۱۳۸۹جمع آوری و بوسیله آزمونt و تحلیل کوواریانس مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه حاصله حاکی از رابطه معنادار بین خطای پیش بینی نهایی سود خالص وخطای پیش بینی نهایی سود عملیاتی، در شرکتها هموار ساز و غیر هموار ساز سود است